Menu

A A A  | ☾ 

Akatist k Ježišovi Kristovi

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, príď a prebývaj v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.
Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu
I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondak 1

Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.
Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Ikos 1

Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechá­pavý rozum a jazyk, ako si kedysi hluchonemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal:

Ježišu predivný, ty úžas pre anjelov!
Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov!
Ježišu presladký, chvála patriarchov!
Ježišu preslávny, kráľov posila!

Ježišu preľúbezný, naplnenie prorokov!
Ježišu prepodivný, sila mučeníkov!
Ježišu najtichší, radosť zasvätených!
Ježišu najláskavejší, radosť pre kňazov!

Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie!
Ježišu presladký, radosť nábožných!
Ježišu najúctyhodnejší, múdrosť panicov!
Ježišu predvečný, spása hriešnikov!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 2

Keď si videl, Pane, vdovu veľmi plakať, zľutoval si sa a vzkriesil si jej syna, ktorého niesli na pohreb. Ty miluješ človeka, zľutuj sa aj nado mnou a vzkries moju dušu, umŕtvenú hriechmi, ktorá volá: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 2

Pane, Filip sa usiloval pochopiť nepocho­piteľnú múdrosť, a tak povedal: Ukáž nám Otca. Ty však si mu riekol: Taký dlhý čas si so mnou, či si nespoznal, že Otec je vo mne a ja som v ňom? Preto tebe, Nevystihnuteľný, s bázňou volám:

Ježišu, Bože predvečný!
Ježišu, Kráľ všemocný!
Ježišu, Vládca najtrpezlivejší!
Ježišu, Spasiteľ najláskavejší!

Ježišu, ochranca môj predobrý!
Ježišu, očisť moje hriechy!
Ježišu, odním moje neprávosti!
Ježišu, odpusť nespravodlivosti moje!

Ježišu, nádej moja, neopusť ma!
Ježišu, môj pomocník, neodvrhuj ma!
Ježišu, Stvoriteľ môj, spomeň si na mňa!
Ježišu, pastier môj, nezatrať ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 3

Mocou z výsosti si vystrojil apoštolov, Ježišu, keď zotrvávali v Jeruzaleme. Aj mňa, pozbaveného všetkých dobrých skutkov, zaodej horlivosťou svojho presvätého Ducha a daj, aby som s láskou spieval: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 3

Pozval si mýtnikov a hriešnikov a neve­riacich, veď v tebe, Ježišu, je bohatstvo milosr­denstva. Neprehliadni teraz ani mňa, ktorý som ako oni, ale prijmi sťa drahocenný olej túto pieseň:

Ježišu, sila nepremožiteľná!
Ježišu, milota nekonečná!
Ježišu, krása úžasná!
Ježišu, láska nevýslovná!

Ježišu, Syn Boha živého!
Ježišu, nado mnou hriešnym zmiluj sa!
Ježišu, počuj ma, v neprávostiach počatého!
Ježišu, očisť ma, v hriechoch narodeného!

Ježišu, vyuč ma nepotrebného!
Ježišu, osvieť ma zatemneného!
Ježišu, očisť ma poškvrneného!
Ježišu, vyveď ma zblúdeného!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 4

Peter, zachvátený búrkou pochybovačných myšlienok, začal sa topiť. Keď uzrel ťa, Ježišu, ako v tele kráčaš po vodách, spoznal v tebe pravého Boha. A keď sa mu dostalo záchrannej ruky, riekol: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 4

Dopočul sa slepý, Pane, že ideš cestou okolo, a volal: Ježišu, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! A ty si ho zavolal k sebe a otvoril si mu oči. Osvieť teda svojou milosťou aj duchovné oči môjho srdca, lebo k tebe volám a hovorím:

Ježišu, nebešťanov Stvoriteľ!
Ježišu, pozemšťanov Vykupiteľ!
Ježišu, pekla Premožiteľ!
Ježišu, všetkého tvorstva Ozdoba!

Ježišu, duše mojej útecha!
Ježišu, osvietenie môjho umu!
Ježišu, radosť môjho srdca!
Ježišu, zdravie môjho tela!

Ježišu, Spasiteľ môj, zachráň ma!
Ježišu, svetlo moje, prežiar ma!
Ježišu, zbav ma každej muky!
Ježišu, spas mňa nehodného!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 5

Ako si nás kedysi vyliatím svojej božskej Krvi, Ježišu, vykúpil spod kliatby zákona, tak nás vytrhni aj zo siete, do ktorej nás had zamotal telesnými vášňami, klamnými zvodmi a hriešnymi pokleskami, nás, čo ti spievame: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 5

Keď hebrejské deti uvideli v ľudskej podobe toho, ktorý svojou rukou stvoril človeka, a spoznali, že je to Pán, náhlili sa uctiť si ho vetvami a pritom spievali: Hosana. Aj my ti prinášame pieseň a voláme:

Ježišu, Bože opravdivý!
Ježišu, Synu Dávidov!
Ježišu, Kráľ najslávnejší!
Ježišu, Baránok nepoškvrnený!

Ježišu, Pastier obdivuhodný!
Ježišu, v detstve moja ochrana!
Ježišu, vodca v mojej mladosti!
Ježišu, chvála v mojej starobe!

Ježišu, nádej v smrti mojej!
Ježišu, život po zosnutí!
Ježišu, útecha moja na tvojom súde!
Ježišu, moja túžba, nezahanbi ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 6

Aby si vyplnil predpovede a výroky Božích prorokov, Ježišu, zjavil si sa na zemi, a hoci si neobsiahnuteľný, žil si medzi ľuďmi, vzal si na seba naše choroby, a my, uzdravení tvojimi ranami, neprestávame ti spievať: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 6

Svetlo tvojej pravdy zažiarilo vesmíru a démonská lesť bola zahnaná. Lebo modly ne­mohli zniesť tvoju moc, Spasiteľ, a tak padli. A my, ktorí sme dosiahli spásu, ti spievame:

Ježišu, ty Pravda, čo lož zaháňaš!
Ježišu, Svetlo prevyšujúce všetky svetlá!
Ježišu, Kráľu, čo moc všetkých premáhaš!
Ježišu, Boh lásky!

Ježišu, chlieb života, nasýť mňa hladného!
Ježišu, prameň múdrosti, napoj mňa smädného!
Ježišu, odev veselosti, zaodej ma smrteľného!
Ježišu, záštita radosti, zastaň sa ma nehodného!

Ježišu, ty obdarúvaš prosiacich, daruj mi plač nad mojimi hriechmi!
Ježišu, teba hľadajúci nachodia, nájdi moju dušu!
Ježišu, ty otváraš klopajúcim, otvor moje srdce kajúce!
Ježišu, Vykupiteľu hriešnych, zotri moje neprá­vosti!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 7

Chcel si vyjaviť tajomstvo skryté od vekov, preto si sa dal viesť na zabitie ako ovča, Ježišu, a ako baránok pred svojím strihačom neotvoril si ústa. Ty ako Boh vstal si z mŕtvych, slávne si vystúpil na nebesia a spolu so sebou si pozdvihol aj nás, ktorí voláme: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 7

Ukázal, že je prepodivným Stvorením, lebo sme v ňom spoznali Stvoriteľa: Hľa, bez muža sa stal človekom z Panny, vstal z hrobu bez toho, aby porušil pečate, a telesne vošiel k apoštolom, hoci dvere boli zatvorené. My nad tým žasneme a spievame:

Ježišu, Slovo nevysloviteľné!
Ježišu, Slovo neporovnateľné!
Ježišu, sila nevystihnuteľná!
Ježišu, múdrosť nedozierna!

Ježišu, božstvo neopísateľné!
Ježišu, panstvo nesmierne!
Ježišu, kráľovstvo neporaziteľné!
Ježišu, vláda nepominuteľná!

Ježišu, sila najvyššia!
Ježišu, moc večná!
Ježišu, Stvoriteľ môj, ku mne štedrý buď!
Ježišu, Spasiteľu môj, zachráň ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 8

Vidiac s úžasom, že Boh sa stal človekom, odvráťme sa od márneho sveta a svoje mysle za­merajme na božské veci. Lebo Boh preto zostúpil na zem, aby vyviedol na nebesia nás, čo mu spievame: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 8

Celý bol na zemi, ale nebesá vôbec neopus­til Nesmierny, keď dobrovoľne za nás trpel, svojou smrťou našu smrť premohol a vzkriesením daroval život tým, čo spievajú:

Ježišu, blaženosť srdca!
Ježišu, sila tela!
Ježišu, jasanie duše!
Ježišu, bystrosť umu!

Ježišu, radosť svedomia!
Ježišu, nádej pevná!
Ježišu, večná pamiatka!
Ježišu, chvála vznešená!

Ježišu, sláva moja veľkolepá!
Ježišu, túžba moja, nezatrať ma!
Ježišu, Pastier môj, nájdi ma!
Ježišu, Spasiteľ môj, spas ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 9

Všetky anjelské bytosti neprestajne osla­vujú na nebesiach tvoje presväté meno, Ježišu, pričom spievajú: Svätý, Svätý, Svätý. A my hriešni smrteľnými perami na zemi spievame: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 9

Krasoreč mnohovravných je ako prejav nemých rýb, keď majú hovoriť o tebe, Ježišu, Spasiteľu náš, lebo nedokážu vysvetliť, ako môžeš byť nezmeniteľným Bohom a zároveň dokonalým človekom. My, hoci sa tajomstvu divíme, s vierou spievame:

Ježišu, Bože predvečný!
Ježišu, Kráľ nad kráľmi!
Ježišu, Vládca nad vládcami!
Ježišu, Sudca živých a mŕtvych!

Ježišu, nádej tých, čo sú bez nádeje!
Ježišu, útecha plačúcich!
Ježišu, sláva úbohých!
Ježišu, neodsúď ma za moje skutky!

Ježišu, pre svoje milosrdenstvo očisť ma!
Ježišu, sklesnutosť odo mňa odožeň!
Ježišu, osvieť myšlienky môjho srdca!
Ježišu, daj, nech na smrť pamätám!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 10

Chcel si spasiť svet, ty Východ východov, a tak si prišiel k temnému západu nášho bytia, ponížil si sa až na smrť, preto bolo povýšené tvoje meno nad všetky iné mená, a od všetkých nebes­kých i pozemských pokolení počuješ: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 10

Kráľu predvečný, Tešiteľ, pravý Kristus, očisť nás od každej škvrny, ako si očistil desať malomocných. Uzdrav nás, ako si uzdravil ziskuchtivú dušu mýtnika Zacheja, aby sme ti v pokore spievali a volali:

Ježišu, poklad, ktorý nikto zničiť nemôže!
Ježišu, ty neprebádateľné bohatstvo!
Ježišu, ty pokrm posily!
Ježišu, nápoj nevyčerpateľný!

Ježišu, odev chudobných!
Ježišu, vdovám zástanca!
Ježišu, sirôt ochranca!
Ježišu, pomoc tých, čo ťažko pracujú!

Ježišu, cestujúcich sprievodca!
Ježišu, kormidelník plaviacich sa!
Ježišu, zátišie búrkou zachváteným!
Ježišu, Bože, mňa z pokleskov zodvihni!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 11

Prinášam ti vrúcnu pieseň, ja nehodný, a volám k tebe ako Kanaánčanka: Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo nie dcéra, ale moje telo je vášňami prudko zmietané, ba aj zlosť ho spaľuje. Uzdrav ma teda, keď volám: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 11

Ako si vyjasnil duševný zrak Pavlovi, svietniku, čo vyžaroval svetlo ľuďom v tme nevedomosti, ktorý ťa prv prenasledoval, avšak pochopil silu hlasu tvojej božskej múdrosti, tak osvieť aj moje temné duševné zreničky, lebo ti volám:

Ježišu, Kráľu môj, nad všetkých mocný!
Ježišu, Bože môj, nad všetkých silný!
Ježišu, Pane môj, vládca nad smrťou!
Ježišu, Stvoriteľ môj preslávny!

Ježišu, Radca môj predobrý!
Ježišu, Pastier môj veľmi štedrý!
Ježišu, Vládca môj preláskavý!
Ježišu, môj premilosrdný Spasiteľ!

Ježišu, osvieť moje zmysly zatemnené vášňami!
Ježišu, uzdrav moje telo hriechmi doráňané!
Ježišu, očisť môj rozum od márnych myšlienok!
Ježišu, uchráň mi srdce od zlých žiadostí!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 12

Obdaruj ma milosťou, veď odpúšťaš všetky dlhy, Ježišu, a prijmi mňa, kajúcnika, ako si prijal Petra, ktorý ťa zaprel. Povolaj mňa, čo klesám, ako kedysi Pavla, čo ťa prenasledoval, a čuj môj spev: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 12

Keď ospevujeme tvoje vtelenie, všetci ťa zvelebujeme a spolu s Tomášom veríme, že si Pán a Boh, ktorý tróni spolu s Otcom a chce súdiť živých i mŕtvych. Daj, aby som potom stál po tvojej pravici ja, čo spievam:

Ježišu, Kráľ večný, zmiluj sa nado mnou!
Ježišu, kvet voňavý, naplň ma svojimi vôňami!
Ježišu, teplo hrejivé, zohrej ma!
Ježišu, chrám predvečný, obklop ma!

Ježišu, jasné rúcho, zaodej ma!
Ježišu, drahocenná perla, ožiar ma!
Ježišu, vzácny drahokam, vo mne zaskvej sa!
Ježišu, Slnko spravodlivosti, osvieť ma!

Ježišu, svetlo sväté, prežiar ma!
Ježišu, zbav ma duchovnej i telesnej choroby!
Ježišu, z ruky protivníka vytrhni ma!
Ježišu, z neuhasiteľného ohňa aj ostatných več­ných múk vysloboď ma!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 13

Ó, presladký a vždy štedrý Ježišu, prijmi teraz túto našu skromnú modlitbu, ako si prijal dva haliere vdovy, chráň svoje dedičstvo od viditeľných i neviditeľných nepriateľov, od vpádu násilníkov, od chorôb a hladu, od všetkého zár­mut­ku a smrtonosných rán a vytrhni z nadchá­dzajúcich múk všetkých, čo ti spievajú: Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. (3x)

Ikos 13

Tvorca anjelov a Pane mocností, aby sa oslávilo tvoje najsvätejšie meno, otvor môj nechá­pavý rozum a jazyk, ako si kedysi hlucho­nemému otvoril sluch i jazyk a on prehovoril a volal:

Ježišu predivný, ty úžas pre anjelov!
Ježišu najmocnejší, vyslobodenie prarodičov!
Ježišu presladký, chvála patriarchov!
Ježišu preslávny, kráľov posila!

Ježišu preľúbezný, naplnenie prorokov!
Ježišu prepodivný, sila mučeníkov!
Ježišu najtichší, radosť zasvätených!
Ježišu najláskavejší, radosť pre kňazov!

Ježišu najmilosrdnejší, v pustovníctve vytrvanie!
Ježišu presladký, radosť nábožných!
Ježišu najúctyhodnejší, múdrosť panicov!
Ježišu predvečný, spása hriešnikov!

Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Kondak 1

Mocný vojvodca a Pane, premožiteľ pekla, zachránený od večnej smrti, spievam ti pieseň chvály ja, tvoje stvorenie a tvoj sluha. A keďže tvoje milosrdenstvo je nevýslovné: osloboď ma od všetkých bied, keď volám: Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou.
Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!

Prepustenie

Diakon: Premúdrosť!
Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.