Menu

A A A  | ☾ 

01. JANUÁR

1. JANUÁR

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Pamiatka nášho otca sv. Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista


Na ôsmy deň po Narodení nášho Pána Ježiša Krista nasledovala jeho obriezka, ako to nariaďovalo starozákonné právo. Starozákonné knihy Genezis a Levitikus ju opisujú ako znak Božej zmluvy s praotcom Abrahámom a tá bola záväzná pre všetkých ľudí mužského pohlavia. Správu o Ježišovej obriezke podáva druhá kapitola Matúšovho evanjelia. Taktiež spomína, že „mu dali meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky“ Márie (Lk 2,21). Meno Ježiš má aramejský pôvod a znamená „Boh zachraňuje“. Ako už napísal veronský biskup Zeno, Sviatok obrezania Pána si pripomínali 1. januára už vo 4. storočí. Východné cirkvi sa pripojili neskôr. Od 6. storočia si pripomínali Ježišovu obriezku v Španielsku a v Gálii. V samotnom Ríme sa v tom čase slávil sviatok Narodenia svätej Márie a neskôr aj vianočná oktáva. Pánovu obriezku si v Ríme začali pripomínať v 11. storočí.

Tropár sviatku, 1. hlas: Ježišu, ty na výsostiach tróniš. * Spolu s večným Otcom i Svätým Duchom sedíš na prestole slávy. * Na zemi si sa narodil z Matky, čo muža nepoznala. * Preto ťa ôsmeho dňa obrezali ako človeka. * Sláva tvojmu požehnanému rozhodnutiu, * sláva tvojej prozreteľnosti, * sláva tvojmu príchodu na svet. ** Ty si plný dobroty a lásky.
Kondák sviatku, 3. hlas: Pán vesmíru obriezke sa podrobuje * a vo svojej dobrote ľudské viny odstraňuje. * Dnes svetu udelil spásu. * Preto na nebesiach plesá Stvoriteľov veľkňaz Bazil, ** nositeľ svetla a hlásateľ Božích tajomstiev.

Pamiatka nášho otca sv. Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey


Jeho meno má grécky pôvod a znamená „kráľovský“. Učiteľ cirkvi sa narodil v období rokov 329 až 331 v kapadóckej Cézarei. Pochádzal zo vznešenej kresťanskej rodiny a mal troch súrodencov: Gregora Nysského, Petra zo Sebasty a Makrínu. Po klasických štúdiách v Cézarei, Konštantínopole a v Aténach sa vrátil do rodiska. V roku 356 prijal krst a zatúžil po asketickom živote podľa ideálu Eustatia zo Sebasty. Po študijnej ceste do mníšskeho Orientu, založil spolu s Gregorom Naziánskym v Ponte kláštor. Tu obaja na základe Origenových diel napísali Filokaliu. Bazil tu tiež vytvoril dielo Moralia a prvý koncept spisu Asketikon. Obe diela tvorili Bazilove pravidlá. V roku 360 sa zúčastnil synody v Konštantínopole. Druhým prelomom v jeho živote bol návrat zo samoty do cirkevno-pastoračného života. V roku 364 ho v Cézarei vysvätili za kňaza, hneď nato rozvinul intenzívnu pastoračnú, sociálnu a cirkevno-politickú činnosť. O šesť rokov neskôr sa Bazil stal cézarejským arcibiskupom a tým aj metropolitom Kapadócie. V tomto úrade bojoval proti násilne sa šíriacemu arianizmu, urovnal napäté vzťahy s pápežom Damazom, ktoré nastali pre Melétia z Antiochie. Bazil formoval liturgiu, angažoval sa v sociálnej oblasti. Vybudoval dom pre pútnikov, nemocnicu pre chudobných a lekársky výskumný ústav. Unavený z námah a trápený chorobou, 1. januára 379 zomrel. Svätý Bazil Veľký je vzhľadom na svoju cirkevno-politickú činnosť, najväčší z troch Kapadóčanov. Stal sa stĺpom nicejskej viery. Na poli askézy sa svojimi dielami stal otcom východného cenobitizmu. Už jeho súčasníci ho nazývali „Veľký“.

Tropár, 1. hlas: Tvoje posolstvo sa rozlieva po celej zemi * a tá prijala tvoje slovo, * lebo ním si hlásal Božie pravdy * a ním objasňoval podstatu bytia, * a prispel si k zušľachteniu mravov ľudí. * Vypros, kráľovský veľkňaz, prepodobný otec Bazil, ** od Krista, pravého Boha, našim dušiam spásu.
Kondák, 4. hlas: Stal si sa neochvejným pilierom Cirkvi, * lebo ponúkaš ľuďom poklady, ktoré sú bezpečné pred zlodejmi, * a svojim učením si to dosvedčil, ** nebo zjavujúci Bazil prepodobný.
Prepustenie: Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu podľa zákona na ôsmy deň prijal obriezku: