Menu

A A A  | ☾ 

01. SEPTEMBER

1. SEPTEMBER

Začiatok indiktu, to jest nového nového roka.
Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky Marty.
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén.
Svätý mučeník Aitalas.
Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ.
Svätí mučeníci Kallist, Evod a Hermogenés, rodní bratia.
Spravodlivý Jozue, Nunov syn.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Začiatku indiktu, to jest nového liturgického roka

Tropár indiktu, 2. hlas: Pán všetkého stvorenia, * zo svojej moci si ustanovil obdobia i roky. * Vo svojej dobrote žehnaj i tento rok. * Udeľ pokoj našej vlasti i nášmu mestu (alebo našej obci). * Ochraňuj nás na príhovor Božej Matky.
Kondák indiktu, 2. hlas: Kriste, Stvoriteľu sveta viditeľného i neviditeľného. * Vo svojej dobrote ho i zachovávaš. * Prebývaš na nebesiach. * Ustanovil si dni aj noci, obdobia a roky. * Korunuj i tento nový rok svojím požehnaním. * Ochraňuj našu vlasť, mestá, obce i všetok svoj ľud, * lebo si nekonečne dobrý.

Náš prepodobný otec Simeon Stĺpnik

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „počúvajúci“. Sýrsky askéta a prvý a najvýznamnejší stĺpnik, sa narodil na konci 4. storočia (okolo roku 389 alebo 390) v meste Sis na hraniciach so Sýriou a Cilíciou, v dnešnej južnej časti stredného Turecka. Pokrstili ho v detskom veku. Ako chlapča pásol ovce svojich rodičov a nepodarilo sa mu získať vzdelanie. Ako 13-ročný okolo roku 403 vstúpil do kláštora Eusebona pri Teled, no o 9 rokov neskôr ho kvôli prísnej askéze opustil. Tak sa Simeon stal pustovníkom pri Telneshin (Der Sim’an) a po istom čase sa presídlil do blízkeho pohoria. Aby unikol pred obťažovaním návštevníkov, usadil sa okolo roku 422 na stĺpe a takto prežil až do sklonku svojho života, vystavený všetkým druhom počasia. Spočiatku nízky stĺp, vysoký 3 metre, sa pomaly vyvyšoval a dosiahol výšku 20 metrov. Zakrátko si Simeon získal povesť veľkej svätosti a začali ho navštevovať početné zástupy, ktorým kázal dvakrát denne. Pre tých, ktorí mu kládli otázky, bol duchovným radcom a evanjelizátorom. Prichádzal k nemu aj cisári, chorí a bezdetné páry. Mních Teodoret, ktorý poznal Simeona osobne, ho opisuje ako plného radosti a dobra. Simeon sa vyslovil za zvolanie Chalcedónskeho koncilu a jeho názor sa ukázal ako rozhodujúci. Nie všetky spisy, ktoré sa pripisujú Simeonovi Stĺpnikovi sú autentické. Prepodobný Simeon zomrel 25. júla, alebo 2. septembra 459 v Qal’at Sim’an.

Tropár prepodobnému, 1. hlas: Stĺp sa pre teba stal (miestom) utrpenia, * pripodobnil si sa praotcom, prepodobný: * Jóbovi v trápeniach, Jozefovi v pokušeniach * a životu beztelených (bytostí), * hoci si bol v tele. * Otec náš Simeon, pros Krista Boha * za spásu našich duší.
Kondák prepodobného, 2. hlas: Nebesia si vyhľadával,  * s nebesami si sa zjednotil; * stĺp si učinil ohnivým vozom. * Preto si bol spoločníkom anjelov, prepodobný, * s nimi bez prestania pros Krista Boha za nás všetkých.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén

Tropár Bohorodičky, 1. hlas: Raduj sa, milostiplná Bohorodička Panna, * prístav a zástankyňa ľudského pokolenia, * veď z teba prijal telo Vykupiteľ sveta. * Ty jediná si Matkou i Pannou, vždy požehnaná a preslávna, * pros Krista Boha,  * aby celý svet obdaroval pokojom.