Menu

A A A  | ☾ 

02. FEBRUÁR

2. FEBRUÁR

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

1. hlas: Povedz nám, Simeon, * koho to s takou radosťou držíš v chráme na rukách? * S kým sa to rozprávaš? * Komu hovoríš: „Teraz som slobodný, * lebo som videl svojho Spasiteľa!“ * Je to Boh z Boha, večné Slovo. * Porodila ho panenská Matka. * Z lásky k nám prijal telo, aby spasil človeka. ** Jemu sa klaňajme. (3x)
Simeon, prijmi na ruky Pána, * ktorého videl Mojžiš na Sinaji * ako Zákonodarcu zahaleného oblakom. * A teraz ako Dieťa sám sa podrobuje zákonu. * O ňom hovoril Mojžiš, jeho proroci predpovedali. * Z lásky k nám sa stal človekom, aby nás spasil. ** Jemu sa klaňajme. (3x)
Aj my poďme a pokloňme sa Kristovi. * Privítajme ho Bohu milými piesňami. * Simeon videl jeho spásu. * Dávid ho ospevoval v žalmoch. * On hovoril skrze prorokov * a z lásky k nám prijal telo. * Učil prostredníctvom Zákona. ** Jemu sa klaňajme. (2x)
Sláva: I teraz: 6. hlas: Nech sa dnes otvorí nebeská brána, * lebo večné Slovo Otcovo v čase telo prijalo, * hoci svojho božstva sa nezrieklo. * Jeho na štyridsiaty deň po narodení * prinášajú do chrámu ako malé dieťa. * Starček ho prijíma na ruky a volá: * „Prepusť, Vládca, sluhu, lebo moje oči videli tvoju spásu.“ * Prišiel si, Pane, zachrániť ľudské pokolenie. ** Nech ti je večná sláva.

Parémie

Čítanie z knihy Exodus (Ex 13, 1–3. 10–12. 14–16; Lv 12, 1–4. 6. 8; Nm 8,16–17)

V ten deň, keď Pán vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny, povedal Mojžišovi: „Posväť mi medzi synmi Izraela každého prvorodenca, ktorý otvára lono.“ Mojžiš išiel, zhromaždil všetok ľud a povedal: „Pamätajte na tento deň, v ktorý ste vyšli z egyptskej krajiny, z domu otroctva – veď Pán nás odtiaľ vyviedol mocnou rukou – a zachovajte jeho zákon. Keď vás Pán, Boh, vovedie do kanaánskej krajiny, ako to prisahal tvojim otcom, tak každého prvorodenca mužského pohlavia, ktorý otvára lono, oddelíš pre Pána. Keď sa ťa potom spýta tvoj syn: ‚Čo to je?’, odpovieš mu: ‚Pán nás vyviedol mocnou rukou z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Keď totiž zatvrdil faraóna, aby nás neprepustil, Pán pobil v egyptskej krajine všetkých prvorodencov od prvorodencov ľudí po prvorodencov dobytka. Práve preto prinášam Pánovi na obetu každého prvorodenca mužského pohlavia, ktorý otvára lono, a vykúpim každého prvorodenca spomedzi svojich synov.’ Bude to pred tvojimi očami neotrasiteľným znamením. Lebo takto povedal Pán, všemocný Boh: ‚Svojho prvorodeného syna dáš mne!’ Každá žena, ak porodí dieťa mužského pohlavia, na ôsmy deň mu obrežete predkožku. Tridsaťtri dní nevstúpi do Božej svätyne ku kňazovi, kým sa nenaplnia dni očisťovania. Potom prinesieš Pánovi jednoročného nepoškvrneného baránka na celostnú obetu a h olubicu alebo hrdličku pri dverách stánku svedectva k svätyni. Alebo namiesto toho prinesieš pred Pánom dve holubice alebo dve hrdličky a kňaz sa zaňho pomodlí. Lebo títo sú mi náhradou za všetkých synov Izraela. Prijal som ich a posvätil som si ich namiesto egyptských prvorodencov v deň, keď som pobil každého prvorodenca v egyptskej krajine počnúc človekom a skončiac dobytkom,“ povedal najvyšší Boh, Svätý Izraela.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (6, 1–12)

V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy! Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som povedal: Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov. I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený! Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: Koho mám poslať, kto nám pôjde? I povedal som: Hľa, tu som, pošli mňa! Riekol: Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil. I vravel som: Dokedy, Pane? Riekol: Kým nespustnú mestá, nebudú bez občanov a domy bez ľudí, kým nebude zem vyplienená v púšť. Pán oddiali ľudí, takže bude veľká opustenosť v krajine.

Čítanie z Knihy proroka Izaiáša (19, 1. 3–5. 12. 16. 19–21)

Hľa, Pán si sadne na ľahký oblak a príde do Egypta. Pred jeho tvárou sa zatrasú egyptské modly a ich srdce v nich sa umenší. Ich duch v nich sa dostane do zmätku a on prekazí ich zámer. Vydá Egypt do rúk pánov, lebo toto hovorí Pán, svätý Vládca zástupov: „Egypťania pijú vodu, ktorá je pri mori, no rieka zmizne a vyschne.“ Toto hovorí Pán: „Kde sú teraz tvoji mudrci?! Nech ti oznámia a nech ti povedia, ako rozhodol Pán zástupov o Egypte!“ V ten deň sa Egypťania budú báť a triasť ruky Pána zástupov, ktorú na nich položí. V egyptskej krajine bude Pánov oltár, na jej hraniciach bude Pánov stĺp a naveky bude znamením Pána zástupov v egyptskej krajine. Lebo budú volať k Pánovi a Pán im pošle človeka, ktorý ich zachráni. Pán bude Egypťanom známy. V ten deň Egypťania spoznajú Pána, prinesú žertvu i dar, pomodlia sa a zložia Pánovi svoje sľuby.

Lítijné slohy

2. hlas: Ten, ktorému nebeské služobníctvo s bázňou sa klania, * teraz na zemi spočíva na trasúcich sa rukách starca Simeona * a plní predpoveď, že sa Boh spojí s ľuďmi. * A keď vidí nebeského Boha v podobe človeka, * ochotne sa zrieka časného života. * S radostným srdcom volá: * „Sláva tebe, Pane. * Ty si priniesol nehasnúce svetlo všetkým, ** ktorí prebývali v temnotách.“ 
Simeon berie dnes na ruky Pána slávy, * ktorého Mojžiš videl na Sinaji oblakom zahaleného, * keď od neho prijal dosky Desatora. * On hovoril skrze prorokov * a svojmu ľudu dával zákony. * Jeho Dávid ospevuje v žalmoch. * Všetko sa pred ním trasie. ** A predsa je plný milosrdenstva. 
Svätá Panna Svätého prináša do svätyne svätiteľovi  * a Simeon s radosťou vystiera svoje ruky, * prijíma Ho a volá: * „Teraz prepustíš, Vládca, Pane, svojho služobníka ** v pokoji podľa svojho slova“.
Dnes Stvoriteľ neba i zeme * spočíva na rukách svätého starca Simeona. * Jeho ústami prehovoril Duch Svätý, keď povedal: * „Teraz som už voľný, ** lebo som videl svojho Spasiteľa.“ 
Dnes starec Simeon radostne vstupuje do chrámu, * aby vzal na svoje ruky * Mojžišovho Zákonodarcu a plniteľa Zákona. * Mojžiš dostal veľkú milosť, * že videl a počul Boha mrakom zahaleného. * Neskôr so zahalenou tvárou aj sám karhal Izraelitov. * Simeon však držal na rukách vtelené večné Slovo Otcovo. * Ukázal pohanom svetlo, krst i vzkriesenie. * Prišla i prorokyňa Anna * a medzi Izraelom rozhlásila príchod Spasiteľa a Vykupiteľa. * Jemu, Kristovi, nášmu Bohu, zaspievajme: ** „Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.“
1. hlas: Starý vekom, ten čo dal na Sinaji Zákon skrze Mojžiša, * dnes sa zjavil ako dieťa. * Hoci je Zákonodarcom, * podľa Zákona dnes prichádza do chrámu. * Spočíva na rukách starca. * Keď ho spravodlivý Simeon videl * a uvedomil si, že sa splnilo, čo mu bolo sľúbené, * plný radosti volal: * „Moje oči videli tajomstvo od vekov skryté. * Zjavilo sa teraz v posledných dňoch. * Svetlo zažiarilo v temnotách pohanstva * a naplnilo slávou novovyvolený Izrael. * Preto prepusť, Pane, svojho služobníka. * Zbav ho pút tela a uveď do večne blaženého života. ** Svetu preukáž hojné milosrdenstvo.“ 
Z veľkého milosrdenstva kvôli nám, * dnes sa podriaďuje príkazom Zákona, * ktorý kedysi dal Zákon Mojžišovi na Sinaji. * Teraz, keď sa čistý Boh ako sväté dieťa * narodené z Čistej * sebe samému ako Boh obetuje, * oslobodzuje nás od kliatby Zákona ** a posväcuje naše duše.
Sláva: 5. hlas: Kristus Boh nám v evanjeliu hovorí, * že ak budeme čítať Sväté písmo, * uvidíme, ako sa tam opisuje jeho narodenie. * I ako ho do plienok zavinuli a do jasieľ uložili, * ako sa mliekom živil a prijal obriezku, * ako ho držal na rukách Simeon. * Nebol to len sen alebo videnie, * ale v skutočnosti sa zjavil  svetu, * a preto mu spievajme: ** „Sláva tebe, večný Bože.“
I teraz: 5. hlas: Starý dňami, Dieťa telom, * na rukách panenskej Matky vstupuje do chrámu. * Plní príkaz vlastného zákona. * Simeon ho berie na ruky a volá: * „Teraz podľa svojho sľubu prepúšťaš, Svätý, * svojho služobníka v pokoji, ** lebo moje oči videli tvoju spásu.“

Veršové slohy

7. hlas: Sion, vyzdob svoj stánok. * Privítaj slávne Krista Kráľa. * Pokorne pozdrav Máriu ako bránu nebeskú. * Ona je pravý trón cherubínsky. * Na ňom spočíval Kráľ slávy. * Panenská Matka je svetlý oblak. * Na svojich rukách nosila Zrodeného pred dennicou. * Jeho aj Simeon vzal na svoje ruky * a predstavil ho ľuďom ako Vládcu života i smrti ** a Spasiteľa sveta.
Verš: Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka * v pokoji podľa svojho slova.
Matka, ktorá muža nepoznala, * prináša na rukách Toho, čo pred vekmi vyžiaril z Otca * a v poslednej dobe * sa narodil z Panny, * aby sa podrobil predpisu Zákona * daného Ním samým na hore Sinaj. * Tak Ho dovzdáva staručkému * a spravodlivému kňazovi, * ktorému bolo sľúbené, * že uvidí Pomazaného Božieho. * Simeon ho s radosťou prijíma na svoje ruky a volá: * „Toto je Boh spolupodstatný s Otcom ** a záchranca našich duší.“
Verš: Svetlo na osvietenie pohanov * a slávu Izraela, tvojho ľudu.
Panenská Bohorodička Mária * nesie na rukách Zákonodarcu * tróniaceho nad cherubínmi, * ktorého hymnami ospevujú serafíni. * Plní predpis Zákona * a podáva ho kňazovi, starcovi. * Ten na rukách Život nosí a prepustenie zo života prosí: * „Prepusť ma, Vládca, zvestovať Adamovi, * že som už videl Spasiteľa sveta, ** večného Boha v podobe dieťaťa.“
Sláva: I teraz: 8. hlas: Ten, ktorého cherubíni nosia * a serafíni ospevujú, * dnes podľa Zákona sa necháva priniesť do chrámu Božieho. * Sedí na rukách starca ako na tróne. * Od Jozefa sám láskavo prijíma dary, * párik hrdličiek ako obraz manželstva * k nepoškvrnenej Cirkvi a z pohanov novovyvolenému ľudu. * Dva holúbky naznačujúce * Pána nad Starým aj Novým zákonom. * A Simeon, ten, čo mu Boh splnil svoje prisľúbenie, * žehná Bohorodičku Pannu Máriu, * v obrazoch jej predpovedá utrpenie a bolesti. * Vrúcne prosí Dieťa, * aby mu dovolil odísť do večnosti: * „Prepusť ma teraz, Vládca! * Veď si mi to prisľúbil. * Už moje oči videli Teba, odveké Svetlo, ** Spasiteľa a Pána kresťanského ľudu.“

Tropáre

Tropár sviatku: 1. hlas: Raduj sa, milostiplná Bohorodička, Panna, * lebo z teba vzišlo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš. * On je svetlo tých, čo prebývajú v temnotách. * Veseľ sa aj ty, starec spravodlivý, * lebo si mal v náručí Spasiteľa našich duší, ** toho, čo nám daroval vzkriesenie. (3x)

Prepustenie

Kristus, náš pravý Boh, ktorý na našu spásu dobrovoľne spočíval v náručí spravodlivého Simeona:

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista


Tropár, 1. hlas: Raduj sa, milostiplná Bohorodička Panna, * lebo z teba zažiarilo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh, * ktorý osvecuje tých, čo sú v tmách. * Veseľ sa aj ty, spravodlivý starec; * do náručia si prijal vysloboditeľa našich duší, ** ktorý nám daroval vzkriesenie.
Kondák, 1. hlas: Kriste Bože, svojím narodením si posvätil život Panny * a požehnal si ruky Simeona, * ako mu Boh prisľúbil, * aj nám si daroval spásu. * Udeľ pokoj rozvadenému ľudstvu. * Posilňuj svoju nevestu Cirkev. ** Ty si najlepší priateľ ľudí.

Pridaj komentár