Menu

A A A  | ☾ 

04. DECEMBER

4. DECEMBER

Svätá veľkomučenica Barbora.
Náš prepodobný otec Ján Damaský.

VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Svätej veľkomučenici Barbore, 2. hlas. Podoben: Jehdá ot dréva: Keď videla * nadovšetko blažená Juliána * na hroznom súde slávnu mučenicu Barboru, * ako trpí kvôli ranám * a jej telo * rôzne muky celkom roztrhali, * vrúcnymi slzami volala: * Uznaj ma teraz za hodnú, * stať sa * jej spoločníčkou, Božie Slovo, ** Milujúci človeka.preklad: o.Marcel Gajdoš
Sväté * Barbora a Juliána * mali opravdivo jednu túžbu po zbožnosti, * preto bojovali proti nepriateľovi. * A keď * mocne nad ním zvíťazili, * stali sa hodnými slávy od Krista Boha. * Pretože odstránili pohanu ničivých vášní, ** všetkým veriacim dávajú uzdravenia.preklad: o.Marcel Gajdoš
Keď nad tebou * vyniesli rozsudok sladkej smrti, * najvznešenejšia mučenica Barbora, * radostne a náhlivo si beh dokončila. * Nadovšetko * zločinnými rukami bezbožného rodiča * odovzdala si sa na obetu * a seba si priniesla ako plod Bohu. * Preto * opravdivo plesáš s múdrymi pannami ** a vidíš žiaru Krista, svojho Ženícha.preklad: o.Marcel Gajdoš

Nášmu prepodobnému otcovi Jánovi Damaskému, 8. hlas. Podoben: Ó preslávnaho čudesé: Otec Ján nadovšetko múdry, * Kristovu cirkev si osvietil piesňami, * lebo si sladko spieval o najbožskejších veciach. * Pôsobením Ducha, otče, si udieral na svoju citaru, * a tak si bol podobný nadovšetko zvučnej citare Dávidovej. * Keď si ju nechal zaznievať, nadovšetko slávny, ** božskými piesňami si všetkých pritiahol.preklad: o.Marcel Gajdoš
Otec Ján preslávený, * vzdialil si sa od mätúceho rozruchu sveta * a utiekol si do Kristovej tíšiny, prepodobný. * Božskými videniami a skutkami, * zreteľne nadovšetko hojnými žiarami, * opravdivo si sa obohatil * a veriacim si ich poskytoval, ** pričom si svietil božsky krásnym životom, najblaženejší.preklad: o.Marcel Gajdoš
Poďte, narodení na zemi, * nábožne dnes ospievajme piesňami * posvätnú a vznešenú slávnosť prepodobného Jána. * Veď bol opravdivo uznaný za hodného * prijať svetlo božského žiarenia. * Aká nevýslovná je tvoja dobrotivosť, Pane, * skrze ktorú sme sa naučili ** oslavovať ťa, Nadovšetko dobrý!preklad: o.Marcel Gajdoš

Sláva, svätej veľkomučenici Barbore, 6. hlas: Zanechala si otčinu, rod i majetok, * znenávidela si bezbožného otca, * Boha si mala rada, Barbora. * Stala si jeho nevestou * a nazvali ťa veľkým kupcom. ** Pros ho za spásu našich duší.preklad: o.Marcel Gajdoš

Veršové slohy

Sláva, prepodobnému Jánovi Damaskému, 6. hlas: Prepodobný otec, * zvesť o tvojich skutkoch sa rozšírila po celej zemi, * preto si v nebesiach dostal mzdu za svoje úsilia, * zničil si voje démonov * a dosiahol si chóry anjelov, * ktorých život si horlivo nasledoval bez poškvrny. * Keďže máš odvahu pred Kristom Bohom, ** vypros pokoj našim dušiam.preklad: o.Marcel Gajdoš

Tropáre

Tropár svätej veľkomučenici Barbore, 8. hlas: Uctievajme svätú Barboru, * lebo ona, nadovšetko vznešená, * s pomocou a zbraňou kríža roztrhala siete nepriateľa ** a sťa vtáča z nich unikla.preklad: o.Marcel Gajdoš

Tropár svätej veľkomučenici Barbore, 4. hlas: Nadovšetko blažená Ovečka, * samu seba si božsky prenikla žiarou * trojnásobne slnečného svetla Svätej Trojice * a posilnila si sa kúpeľom na zdolanie otcovského klamstva, * a tak si vyznala vieru Kristovu. * Preto si, vznešená Barbora, dostala zhora milosť * uzdravovať choroby a všetky neduhy. ** Na jej príhovor, Kriste Bože, spas naše duše.preklad: o.Marcel Gajdoš

Tropár prepodobnému Jánovi Damaskému, 8. hlas: Vodca správnym slávením, učiteľ zbožnosti a čistoty, * svetlo osídlenej zeme, múdry Ján, * Bohom podnietená ozdoba mníchov, * osvietil si všetko, lýra Ducha, svojimi učeniami. ** Pros Krista Boha za spásu našich duší.preklad: o.Marcel Gajdoš

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätá veľkomučenica Barbora


Jej meno má grécky pôvod a znamená „cudzinka“. Barbora pochádzala pravdepodobne z Nikomédie. Podľa legendy ju otec, ktorý bol pohanom, uväznil vo veži, potom ju vydal sudcovi. Za cisára Maximina Daia Barboru ako kresťanku v roku 306 sťal mečom jej vlastný otec. Ako legenda dodáva, otca nato zasiahol blesk a skonal. Na západe sa rozvinul bohatý kult dnešnej svätice s rôznymi tradíciami. Vzývali ju najmä baníci, architekti, zvonári, kuchári a kováči. Na východe sa údajné relikvie svätej Barbory (Varvary) od 12. storočia uctievajú v Kyjeve. Priniesla ich tam Barbara, dcéra byzantského cisára Alexia Komnena a manželka ruského kniežaťa Michala Izjaslaviča. V súčasnosti sú v katedrále svätého Vladimíra, kde sa každý utorok v týždni slávi k nej Akatist. Na východe sa vzýva podobne ako na západe ako pomocnica pred náhlou smrťou.preklad: o. Ján Sabol

Tropár svätej veľkomučenici Barbore, 8. hlas: Uctievajme svätú Barboru, * lebo ona, nadovšetko vznešená, * s pomocou a zbraňou kríža roztrhala siete nepriateľa ** a sťa vtáča z nich unikla.preklad: o.Marcel Gajdoš

Tropár svätej veľkomučenici Barbore, 4. hlas: Nadovšetko blažená Ovečka, * samu seba si božsky prenikla žiarou * trojnásobne slnečného svetla Svätej Trojice * a posilnila si sa kúpeľom na zdolanie otcovského klamstva, * a tak si vyznala vieru Kristovu. * Preto si, vznešená Barbora, dostala zhora milosť * uzdravovať choroby a všetky neduhy. ** Na jej príhovor, Kriste Bože, spas naše duše.preklad: o.Marcel Gajdoš

Kondak svätej veľkomučenici Barbore, 4. hlas: Nasledovala si Boha zbožne ospevovaného v Trojici * a zničila si, premožiteľka, modlárske svätyne. * Keď si uprostred zápasu trpela, Barbora, * nezľakla si sa hrozieb tyranov, podobná múdremu mužovi, * ale ustavične spievaš mocným hlasom: ** Uctievam Trojicu, jediné božstvo.preklad: o.Marcel Gajdoš

Náš prepodobný otec Ján Damaský


Tropár prepodobnému Jánovi Damaskému, 8. hlas: Vodca správnym slávením, učiteľ zbožnosti a čistoty, * svetlo osídlenej zeme, múdry Ján, * Bohom podnietená ozdoba mníchov, * osvietil si všetko, lýra Ducha, svojimi učeniami. ** Pros Krista Boha za spásu našich duší.preklad: o.Marcel Gajdoš

Kondak prepodobnému Jánovi Damaskému, 4. hlas: Ospevujme Jána, pisateľa piesní, * vznešeného zvestovateľa Boha, * učiteľa a vychovávateľa cirkvi, * bojovníka proti nepriateľom. * Veď Pánov kríž prijal ako zbraň * a porazil všetko klamstvo bludov. * Ako horlivý zástanca u Boha ** všetkým poskytuje odpustenie prehrešení.preklad: o.Marcel Gajdoš