Menu

A A A  | ☾ 

04. NOVEMBER

4. NOVEMBER

Náš prepodobný otec Joannikios Veľký.
Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Joannikios Veľký

Známy grécky kresťanský askéta sa narodil v roku 752 v skromnej roľníckej rodine v bitýnijskej obci Marikat. V detstve pásaval ošípané a získal len veľmi chabé vzdelanie. V mladosti slúžil viac ako dvadsať rokov v armáde a v tej dobe patril k zástancom obrazoborectva. Koncom ôsmeho storočia začal cestu náboženského života. Vstúpil do kláštora a získal vzdelanie a náboženské vedomosti, ktorými doposiaľ nedisponoval. Za krátky čas odišiel ako pustovník na vrch Olymp v Bitýnii v blízkosti antického mesta Prussa. Tu sa stal najvýznamnejším predstaviteľom asketizmu v čase tohto tradičného spôsobu života na východe. Neskôr žil v niekoľkých regiónoch Malej Ázie, vrátane Lýkie a Cilície a pred návratom sa usadil v Bitýnii. Venoval sa rôznym asketickým cvičeniam, čím si získal mnohých priaznivcov. Napokon okolo roku 810 cítil potrebu podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými ľuďmi a usadil sa preto v cele kláštora na vrchu Trichalika. Tu ho navštevovali mnohí ľudia. Boh mu vtedy poskytol dar proroctva a uzdravovania chorých. V roku 813, po nástupe Leva V. Arménskeho k moci, sa vrátil do Lýdie, kde založil tri kláštory. Počas druhého obrazoboreckého obdobia sa postavil na stranu uctievačov ikon, ale zdá sa, že okolo roku 823, počas stretnutia zorganizovaného obrazoborcami, mal na túto tému nezhody s Teodorom Studitom. V čase obnovy uctievania ikon v roku 843 podporoval voľbu nového patriarchu Metoda, bývalého mnícha z bitýnijského Olympu. Ten sa pre svoj umiernený postoj k bývalým obrazoborcom dostal do sporu s mníchmi kláštora Studion, žiakmi Teodora Studitu. Joannikios ako 90 ročný odišiel do Konštantínopolu, aby podporil Metoda proti studitom. Zomrel 4. novembra 846 v kláštore Antidion na Bitýnijskej hore Olymp. Prepodobný Joannikios predstavoval v čase premeny mníšstva, najmä v porovnaní s Teodorom Studitom, model svätého pustovníka tradičného východu, ktorý žije dlhú dobu v samote a zapája sa do mimoriadnych asketických praktík. Vážnosť si získaval aj na vďaka svojim zázračným schopnostiam. Teodor, niekedy na jednej strane vyjadroval Joannikiovi a k tomu, čo predstavoval, rešpekt, no na druhej strane varoval svojich mníchov pred tým, aby nenasledovali jeho príklad. Teodor veril vo väčšiu integráciu komunít, organizovaných a disciplinovaných, ktoré vykonávajú skôr viac pravidelnej práce než veľkú askézu a miešajú sa do spoločenskej diskusie. Joannikios a Teodor predstavujú dva protichodné modely „olympských“ a „studitských“ mníchov.

Tropár, 8. hlas: Sléz tvojích tečéňmi pustýni bezplódnoje vozďílal jesí, i íže iz hlubiný vozdycháňmi, vo stó trudóv uplodonosíl jesí, i býl jesí svitíľnik vselénňij, sijája čudesý, Joanníkije ótče náš, molí Christá Bóha spastísja dušám nášym.

Tropár, 8. hlas: Prúdmi svojich sĺz si zúrodnil neplodnosť púšte a svojimi vzdychmi z hlbín duše si prekonal aj veľké námahy, bol si svietnikom celého sveta, ktorý žiari zázrakmi: Otče náš Joannikios pros Krista Boha, aby spasil naše duše.preklad:Dominik Gromoš

Tropár, 4. hlas: Chrábstvovav jáko vójin na vrahí plotskíja, posľidí že póstnik izrjáden múžestvoval jesí na vrahí mýslennyja, I sích polký smirénijem do koncá popráv, velík pobidíteľ pokazálsja jesí, dár čudotvorénija ot Bóha prijém, jehóže molí, Joaníkije prepodóbne, spatísja dušám nášym.

Tropár, 4. hlas: Bol si odvážny ako vojak voči svetským nepriateľom. Takisto ako vynikajúci pôstnik si mužne prekonával duchovných nepriateľov, porazil si úplne ich pluky a tak si sa nám ukázal ako veľký víťaz. Prijal si od Boha dar konať zázraky, a preto sa u neho prihováraj za spásu našich duší, prepodobný Joannikios.preklad:Michal Ondovčák

Kondak, 8. hlas: Podoben: Vzbránnoj: Zvizdá javílsja jesí vsesvítlaja, v míri prosviščájaj, i súščyja vo mráci strastéj oblistavájaj: vráč že kripčájšij javílsja jesí. No jáko prijál jesí blahodáť iscilénij, prosjáščym ťá podážď iscilénije, da zovém: rádujsja, ótče Joanníkije.

Kondak, 8. hlas: Podoben: Vzbránnoj: Ukázal si sa nám ako žiarivá hviezda, žiariaca po svete, osvietil si tým, čo prebývali v mraku strastí. Bol si ako presilný lekár. A keďže sám si prijal milosť uzdravovať, daruj nám, ktorý ťa prosíme, uzdravenie, aby sme mohli volať: raduj sa, otec Joannikios.

 

Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnyja, ot tebé Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Kondak, 4. hlas: Svjatíteľstva ístiny Božéstvennym pomázanijem, i mučénija svjaščénnoju ístinno króviju prosviščéni, slávniji, sovokupístesja činóm, rádujuščesja, bezplótnych ánhel. Ťím prázdnujem čestnúju vášu pámjať, moľáščesja vsím očiščénije podáti, molítvami vášimi, svjatíji.

Kondak, 4. hlas: Božským pomazaním pravdy svätiteľstva i posväcujúcou krvou mučeníctva boli ste pravdivo osvietení, slávni. Boli ste v radosti pripočítaní k zástupu beztelesných anjelov. Preto oslavujeme vašu ctihodnú pamiatku a prosíme, aby sme skrze vaše modlitby, svätí, všetci prijali očistenie.Časolov