Menu

A A A  | ☾ 

08. DECEMBER

8. DECEMBER

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

V dnešný deň Gréckokatolícka cirkev spoločne s Rímskokatolíckou slávia sviatok počatia Presvätej Bohorodičky. Deväť mesiacov pred Narodením Panny Márie cirkev slávi jej počatie. Vo východných cirkvách sa tento sviatok slávil lokálne už od 10. storočia. Okolo roku 1100 Anselm z Cantebury zaviedol tento sviatok vo svojej diecéze. V roku 1477 pápež Sixtus IV. zaviedol slávenie tohto sviatku v Ríme. Za pápeža Klementa XI. sa v roku 1708 rozšíril tento sviatok do celej katolíckej cirkvi. V roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX. Dogmu Nepoškvrneného počatia Panny Márie svätou Annou. Pri počatí Márie svätou Annou sa o spolupôsobení Joachima nepochybuje. Osobitosťou je, že Boh Máriu od prvého momentu jej existencie ochránil od dedičného hriechu. Táto nová pápežská dogma sa pri vyhlásení, ako ešte aj do dnešného dňa stretáva s odmietnutím zo strany protestantov a pravoslávnych. Po vyhlásení dogmy bol na príkaz pápeža Pia IX v roku 1856 vztýčený stĺp na Piazza di Spagna (Španielskom námestí) v Ríme. Na jeho vrchole sa nachádza bronzová figúra: Matka Božia stojí na zemeguli, pod jej nohami je had. Na základe stĺpu sú štyri postavy zo starého zákona: Mojžiš, Daniel, Izaiáš a Ezechiel. Od roku 1953 sa zaužíval v Ríme zvyk, že 8. decembra podvečer prichádza k tomuto stĺpu pápež, prinesie kyticu kvetov a prednesie krátku modlitbu. Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie je štátnym sviatkom v Rakúsku, Lichtenštajnsku, Talianku, Španielsku, Portugalsku, Malte, Argentíne a v kantónoch vo Švajčiarsku, ktoré sú prevažne katolícke.

Svätá prorokyňa Anna, matka proroka Samuela

Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „milá“. Dnešná svätica patrí k postavám Starého zákona. Jej príbeh je opísaný v prvej knihe Samuelovej. Anna bola jednou zo žien Efraimčana Elkánu. Po dlhom období neplodnosti sa stala matkou Samuela. Annin chválospev vyjadruje pravú starozákonnú myšlienku, že Boh pyšných ponižuje a pokorných dvíha. Výrazy a obsah Anninho chválospevu používa Máriin chválospev „Magnifikat“, čím sa Anna, Samuelova matka, stala vzorom pre Máriu. Takisto aj legenda o svätej Anne, Máriinej matke, preberá motívy z prvej knihy Samuelovej.

TROPÁR A KONDÁK

Tropár, 4. hlas: Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. * Vypočul Boh modlitby Joachima i Anny. * Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry, * z ktorej sa narodí Neopísateľný. * Anjelom rozkázal, aby ju pozdravili: * „Raduj sa, Milostiplná!“
Kondák, 4. hlas: Dnes celý svet oslavuje počatie Anny, * ktoré Pán Boh spôsobil zázračne. * Lebo Anna obdivuhodne porodila tú, * ktorá sa mala stať Matkou Božou.

Alebo: Tropár, 6. hlas: Plesajte, ľudia, a veseľte sa, * lebo nám zasvitla dennica tajomného dňa: * preblahoslavená Panna Mária, * ktorá sa v živote svätej Anny počína bez poškvrny. * K nej s nebeskými zástupmi v úcte pohliadnime – a slávnostne spievajme: * „Raduj sa, Matka večného Svetla, * z výšin nebies prichádzajúceho Krista Boha, * ktorý osvecuje naše duše, * zaháňa tiene smrti * a usmerňuje naše kroky * na cestu pokoja.“
Kondák, 7. hlas: Dnes Svätý Duch svojou mocou v lone obdivuhodnej Anny * tvorí prečistý obraz Božej slávy. * Dnes ruka Najvyššieho chystá hroznú zbraň proti peklu: * najblahoslavenejšiu Pannu Máriu. * My však so zbormi anjelov * s obdivom jej spievajme: * „Radostne plesaj, Mária, * lebo teba vykúpil Pán obdivuhodným spôsobom. * Nebola si dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, * jediná z celého ľudského pokolenia.“