Menu

A A A  | ☾ 

09. OKTÓBER

9. OKTÓBER

Svätý apoštol Jakub Alfejov.
V nasledujúcu nedeľu slávime pamiatku svätého siedmeho všeobecného snemu.
Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Jakub Alfejov

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“. Jakub je synom Alfeja. Jakubov prívlastok, odvodený od mena otca, naznačuje, že ho Ježiš povolal až po Zebedejových synoch. Tradovaný Hieronymov názor, že sa tu jedná o Jakuba, Pánovho brata, sa už väčšinou popiera. Jakub Alfejov vystupuje v Novom zákone iba v zoznamoch apoštolov. V Markovom evanjeliu sa mýtnik Lévi chybne označuje ako syn Alfeja, čo viedlo k mylnej domnienke, že Alfej bol otcom Léviho-Matúša aj Jakuba. Avšak oni dvaja nikdy v zoznamoch apoštolov nevystupujú ako bratia.

Tropár, 3. hlas: Svätý apoštol Jakub, * pros milostivého Boha, * aby daroval našim dušiam odpustenie hriechov.
Kondák, 2. hlas: Oslávme, zvelebme hlásateľa blahozvesti Jakuba. * Neochvejne, ale múdro vkladal pravdy viery do sŕdc dobrých a čestných ľudí. * Teraz stojí v spoločenstve anjelov pred prestolom Vládcu * a ustavične prosí za nás všetkých.

Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Andronik znamená „víťaz“ a Anatanázia „nesmrteľná“. Andronik pochádzal z Antiochie v Sýrii. Bol nábožný a pracoval ako spracovateľ striebra. Za manželku si vzal dcéru remeselníka z rovnakého odboru, Atanáziu. Obaja žili zbožne a mali dve deti. Svoj príjem delili na tri časti a len jednu časť si nechávali na vlastné živobytie a pre ďalšie podnikanie. Zvyšné dve tretiny zárobku použili na podporu chudobných a ľudí s nízkym príjmom. Po skorej smrti oboch detí, opustili manželia svoj majetok a šli do Jeruzalema. Tam pri hrobe Ježiša Vykupiteľa konali pobožnosti. Z Jeruzalema viedli ich kroky do Alexandrie v Egypte, aby tam slúžili Bohu v kláštoroch, odlúčení od seba aj od sveta. Ako spomínajú grécke miney po 12 rokoch túžil Andronik opäť vidieť posvätné miesta. Počas cesty vraj stretol Atanáziu, ktorá šla do Jeruzalema za tým istým cieľom. Atanázia Andronika spoznala, no Andronik ju nie, lebo mala mužské šaty. Atanázia sa svojmu manželovi nedala spoznať a takto spoločne vykonali púť po posvätných miestach. Potom vraj ďalších 12 rokov žili v spoločnom kláštore v jednej cele bez toho, aby mních Atanázius prezradil, kým skutočne je. Krátko po smrti svätej Atanázie, zomrel aj svätý Andronik. Obaja zomreli v polovici 5. storočia. O úcte aj na západe svedčí Rímske martyrológium, ktoré ich spomína 9. októbra.

Pamiatka siedmeho snemu

Tropár, 8. hlas: Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, * keď si zemi daroval otcov ako svetlá. * Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. * Sláva tebe, náš veľký dobrodinec.
Kondák, 6. hlas: Syn, ktorý z Otca tajuplne zažiaril, * v ľudskej prirodzenosti zo ženy sa narodil. * Keď naň pozeráme, jeho obrazy nezavrhujeme, * ale dôstojne ich maľujeme a vrúcne uctievame. * Preto svätá Cirkev bozkáva obraz Kristovho vtelenia.