Menu

A A A  | ☾ 

11. NOVEMBER

11. NOVEMBER

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent.
Svätá mučenica Štefánia.
Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia

Tropár, 4. hlas: Múčenicy tvojí, Hóspodi, vo stradánijich svojích vincý prijáša netľínnaja ot tebé, Bóha nášeho: imúšče bo kríposť tvojú, mučítelej nizložíša, sokrušíša i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťích molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoji mučeníci za svoje utrpenie prijali nevädnúce vence slávy, od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazili nad mučiteľmi a zničili zlobu diablovu. Na ich príhovor spas naše duše.Časoslov

Tropár, 4. hlas: Íže slávy Hóspodi. I vsích soďíteľu, tý v míri javíl jesí ukrášennyja dobroďíteľmi, strastotérpcy I múčeniki, da ímut nepobidímuju pobídu.

Tropár, 4. hlas: Pán slávy a Stvoriteľ všetkých, ty si uprostred sveta ukázal trpiteľov strastí a mučeníkov, cnosťami ozdobených, aby dosiahli víťazstvo, ktoré nepomíňa.preklad:Dominik Gromoš

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Vójinstva ischití privrémennaho, i netľínnaho pokazá ťa nebésnaho óbščnika, strastotérpče Míno, Christós Bóh náš, íže múčenikov netľínnyj vinéc.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí: Kristus, náš Boh, ťa vybral spomedzi pozemských vojakov a urobil z teba obyvateľa nebies, mučeník Ménas, veď on sám je neporušiteľný Veniec mučeníkov.preklad:Dominik Gromoš

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Teodor Studita sa narodil v roku 759 v Konštantínopole v rodine, ktorá patrila do hornej vrstvy v Byzancii a bola veľmi oddaná ideálom mníšstva. Po prvom období Obrazoborectva vstúpil Teodor okolo roku 780 spoločne so svojím bratom Jozefom,neskorším Solúnskym arcibiskupom, do kláštora Sakkudios, ktorý viedol jeho ujo Platón. Okolo roku 788 sa tu stal kňazom a o šesť rokov neskôr predstaveným kláštora. Počas sporu kvôli cudzoložstvu cisára pre Teodorov nesúhlas s cisárom a patriarchom ho v roku 795 poslali do Solúna do vyhnanstva. O tri roky neskôr prebral konštantínopolský kláštor Studion, ktorý sa stal srdcom reformy kláštorov. Boj proti uvoľnenému názoru patriarchu Nikefora I. v záležitosti manželstva Konštantína VII. viedol k Teodorovmu uväzneniu na ostrove Adalar. Vtedy požiadal o pomoc pápeža. Počas druhého obdobia obrazoboreckého sporu za cisára Leva V.musel ísť do Smyrny do exilu. Odtiaľ svojou korešpondenciou neúnavne povzbudzoval k vernosti k obrazovému kultu. Tu zomrel 11. novembra 826 ako 67 ročný. Jeho pozostatky spoločne s pozostatkami jeho brata slávnostne preniesli do hlavného mesta Byzancie v roku 844. Najhlbší a najrozsiahlejší Teodorov vplyv spočíval v jeho snahách o oživenie pôvodného asketicko-cenobitického ideálu, ktorý ako studitská reforma, zasiahol väčšinu byzantských kláštorov a stal sa životnou formou slovanského mníšstva. Teodor pritom základné myšlienky čerpal z diela Bazila Veľkého „Asketika“. Podľa Teodora predstavený kláštora ako duchovný otec všetkých vedie prísne komunitu kláštora a existuje správna miera medzi telesnou prácou a rozjímaním Svätého písma.Okrem toho napísal niekoľko liturgických textov. Teodorov spor s cisárom bol podnetom na prehodnotenie postavenia cisára v byzantskej cirkvi a zdôraznil autoritu pápeža voči celej Cirkvi. Dôležitý boj aj jeho boj za uctievanie ikon.

Tropár, 8. hlas: Pravoslávija nastávniče, blahočéstija učíteľu i čistotý, vselénnyja svitíľniče, monášestvujuščich bohoduchovénnoje udobrénije, Theódore premúdre, učéňmi tvojími vsjá prosvitíl jesí: civníce duchóvnaja, molí Christá Bóha, spastísja dušám nášym.

Tropár, 8. hlas: Vychovávateľ v pravej viere, učiteľ cnostného života a čistoty, svietnik pre celý svet žiariaci, Bohom vedená okrasa mníchov, premúdry Teodor. Svojím učením si všetkých osvietil, bol si ako duchovná píšťala, pros Krista Boha, aby spasil naše duše.preklad:Dominik Gromoš

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Póstničeskoje i ravnoánheľnoje žitijé tvojé stradáľčeskimi ujasníl jesí pódvihi, i ánhelom sovséľnik, Bohoblažénne, javílsja jesí, Theódore: s ními Christú Bóhu moľásja ne prestáj o vsích nás.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Svoj pôstny a anjelský život si rozjasnil zápasmi v utrpení. Ukázal si sa ako spoločník anjelov, v Bohu blažený Teodor, s nimi sa za nás všetkých neprestajne modli ku Kristovi Bohu.preklad:Dominik Gromoš