Menu

A A A  | ☾ 

15. MÁJ

15. MÁJ

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.
Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Náš prepodobný otec Pachómius Veľký

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Silný“. Zakladateľ cenobitizmu, priestorovej a asketickej formy spoločenstva mníchov pod jednotným vedením, sa narodil okolo roku 287 v hornoegyptskom meste Esna ako syn pohanských roľníkov. Po ukončení vojenskej služby prijal krst a v roku 308 sa stal pustovníkom. V rokoch 320-325 vybudoval v Tabennisi veľký kláštor, v ktorom sa mnísi zjednotili v cenobitickej forme života. Pachomius sa stal ich predstaveným. Dnešný svätec bol znalcom biblie, ignoroval vplyv gréckej kultúry – helenizmus a pohŕdal origenizmom, gnosticky sfarbenou mylnou náukou, využívajúcou ako zdôvodnenie Origenovo dielo. I keď mal rešpekt pred klérom, i vízie a dar rozlišovania, musel sa na synode v Latapolis (okolo +346) obhajovať pred biskupmi z obvinení. Napriek tomu si zachoval úctu k Atanázovi Veľkému. Prepodobný Pachomius Veľký zomrel 14. mája v roku 347 v meste Pbau. Až do jeho smrti vzniklo v uzavretom zväzku 9 veľkých mužských kláštorov s deviatimi tisíckami mníchov a dva ženské kláštory. Jeho najvýznamnejšími žiakmi a nástupcami vo funkcii predstaveného boli Petronios (+347), Horsiesi a zajtrajší svätec Teodor Posvätený. Pachomiove pravidlo, ktoré sa nezachovalo v pôvodnej podobe, sa veľmi líši od všeobecných mníšskych pravidiel. Jeho základnými bodmi sú diskrétnosť, disciplína, jednotnosť a harmónia pri modlitbe, pri práci, pri stole, a pri obliekaní. Zachovali sa koptské fragmenty a neskoršie grécke výťahy z jeho diela, ktoré Hieronym v roku 404 preložil do latinčiny. Jeho text si po stáročia zachoval svoj vplyv.

Tropár, 8. hlas: Svojimi slzami si zavlažoval neplodnú púšť. * Svojimi stonmi a úmornou prácou si ju zúrodňoval. * Bol si svetlom sveta * a zázrakmi si sa preslávil, otec Pachómios. * Pros Krista Boha, aby spasil naše duše.
Kondák, 2. hlas: Zjavil si sa celému svetu ako žiariaci svietnik, * púšť si premenil na mestá množstvom mníchov. * Zaprel si sám seba, * vzal na plecia svoj kríž * a zdržanlivosťou si podrobil svoje telo. * Neprestajne sa modli za nás všetkých.