Menu

A A A  | ☾ 

16. NOVEMBER

16. NOVEMBER

Svätý apoštol a evanjelista Matúš.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

Jeho meno má grécko-hebrejský pôvod a znamená „Boží dar“. V celej starokresťanskej tradícii je prvé evanjelium pomenované podľa svätého Matúša. Euzébius z Cézarei o Matúšovi píše, že kázal spočiatku Hebrejom. Keď mal odísť k iným národom, zanechal im evanjelium, ktoré im hlásal, v ich rodnej reči. Matúš vystupuje vo všetkých zoznamoch apoštolov ako jeden z dvanástich. Inak Markove, Lukášove a Jánove evanjelium Matúša nespomína. Podľa druhej kapitoly Markovho evanjelia Ježiš povolal k svojmu nasledovaniu mýtnika z Kafarnauma, zvaného Lévi, Alfejovho syna. Prvé evanjelium ho v paralelnom príbehu nazýva Matúš a v zozname dvanástich mu dáva prívlastok mýtnik. Z tohto svedectva prvého evanjelia odvádza starokresťanská tradícia, že autor prvého evanjelia bol mýtnik Matúš. Hoci Markovo a Lukášovo evanjelium nenaznačujú apoštola Matúša ako mýtnika Léviho, protestanstská teológia toto spojenie odmieta. Ak sa však údaje prvého evanjelia uznajú za pravdivé, mal by tento mýtnik dve semitské mená, čo bolo v tej dobe síce netypické, ale nie nemožné. Správy o ďalšom živote Matúša sú sčasti legendami. Podľa Klementa Alexandrijského Matúš v dvanástom roku po nanebovstúpení Pána, okolo roku 42, opustil Palestínu a pôsobil ako misionár. Rufinus a Sokrates spomínajú ako jeho pôsobisko Etiópiu, Pavlín z Noly uvádza Partskú ríšu a Ambróz z Milána Perziu. Klement bez kritiky prebral názor gnostika Herakleona, že Matúš, podobne ako aj niektorí apoštoli, zomrel prirodzenou smrťou. Východná a západná cirkev si ho však uctieva ako mučeníka. Jeho relikvie preniesli najprv z Etiópie do talianskeho mesta Paestum a odtiaľ v 10. storočí do talianskeho Salerna.

Tropár, 3. hlas: Usérdno ot mýtnicy, k zvávšemu Vladýci Christú, jávľšusja na zemlí čelovíkom na bláhosť, tomú posľídovav, apóstol izbránnyj javílsja jesí, i blahovístnik Jevánhelia vselénňij velehlásen. Sehó rádi čtím čestnúju pámjať tvojú, Matthéje Bohohlahólive: molí mílostivaho Bóha, da hrichóv ostavlénije podást dušám nášym.

Tropár, 3. hlas: Ochotne si opustil mýtnicu a nasledoval Krista, ktorý sa z lásky k ľuďom zjavil na zemi. Stal si sa apoštolom a zvestoval si evanjelium celej zemi. Preto uctievame dnes tvoju čestnú pamiatku. Matúš, hlásateľ Božích právd, pros milostivého Boha, aby našim dušiam udelil odpustenie hriechov.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Voznesýjsja: Mytárstva ího otvérh, právdy íhu priprjáhlsja jesí, i javílsja jesí kupéc vseizrjádňijšij, bohátstvo prinés, júže s vysotý premúdrosť. Otonúduže propovídal jesí ístiny slóvo, i unýlych vozdvíhl jesí dúšy, napisáv čás súdnyj.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Voznesýjsja: Odvrhol si jarmo sveta a dal si sa do služieb pravdy. Bol si ako múdry kupec. Získal si bohatstvo nebeskej múdrosti a hlásal si slovo pravdy. Opísal si Posledný súd a povzniesol si mysle srdcom skľúčených.Hore srdcia