Menu

A A A  | ☾ 

22. NOVEMBER

22. NOVEMBER

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Meno Filemon má grécky pôvod a znamená „priateľský“. Apoštol Pavol Filemona v jemu adresovanom liste nazýva priateľom a spolupracovníkom. Hneď po ňom v liste spomínaná sestra Apia by mala byť jeho manželka, a spolubojovník Archippos je zrejme ich spoločný syn. Z listu vyplýva, že Filemon bol bohatý občan frýgijského mesta Kolosy. Pavol, alebo jeho žiak Epafrast, ho pravdepodobne v Efeze obrátil na kresťanstvo. Filemon sa vyznačoval vierou a láskou k blížnym. Svoj dom dával k dispozícii zhromaždeniam mladého cirkevného spoločenstva, ktoré viedol Epafras. Podľa legendy sa neskôr Filemon stal biskupom v Kolosách a zomrel mučeníckou smrťou. Podľa Rímskeho martyrológia zomrel Filemon za cisára Nera, na príkaz prefekta mesta Arta. Po krutom mučení ho zaživa pochovali v jaskyni. Spoločne s ním zomrela podľa gréckych zoznamov svätých aj manželka Appia. Ešte do 5. storočia sa Filemonov dom stal cieľom pútí mnohých pútnikov.

Tropár, 3. hlas: Da veseľátsja nebésnaja, i da slikovstvújut zemným, jáko prispí pámjať bohonósnych apóstol: Filimóna slávnaho, so Archípom, Onisímom, Márkom že, Apollósom, i Apfíjeju vsmúdroju; íchže molítvami i nás, Christé, rádosti spodóbi, i spasí dúšy náša.

Tropár, 3. hlas: Veseľte sa nebesá a plesaj zem, lebo nadišiel deň pamiatky od Boha osvietených apoštolov: Slávneho Filemona s Archipom, Onizimom, Markom, Apollom i vždy múdrou Apfiou. Pre ich modlitby, Kriste, aj nás učiň účastnými večnej radosti a spas naše duše.CSsRVečierne

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Jáko zvízdy vsesvítlyja prosviščájuščyja koncý, apóstoly Christóvy voschválim, Filimóna slávnaho, i Archíppa svjaščénnaho, i Onísima, i Márka i Apollósa, s nímiže i Apfíju vsemúdruju, vopijúšče: molíte neprestánno o vsích nás.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Oslávme Kristových apoštolov ako žiarivé hviezdy, ktoré osvietili končiny sveta, slávneho Filemona i požehnaného Archippa, aj Onezima, Marka i Apolla, s nimi aj premúdru Apfiu, volajúc: neprestajne sa za nás prihovárajte.preklad:Michal Ondovčák