Menu

A A A  | ☾ 

23. AUGUST

23. AUGUST

Zakončenie (odovzdanie) sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky.
Svätý mučeník Lupus.
Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup (ich služba sa prekladá na 22. augusta).

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý mučeník Lupus

Meno dnešného svätca má latinský pôvod a znamená „vlk“. Svätý Lupus, ako o ňom píše Rímske Martyrológium, bol otrokom, ktorý sa obrátil na kresťanstvo a zomrel ako mučeník. Podľa gréckych mineí ho sťali. Okrem veriacich latinského a byzantského obradu, si ho ctia aj koptskí a sýrski kresťania. Ako píše životopisná legenda, Lupus bol služobníkom svätého veľkomučeníka Demetera. Bol pri umučení svojho pána. Zachytil jeho krv a keď vraj do nej namáčal Demeterov prsteň, chorí sa uzdravovali a zlí duchovia opúšťali posadnutých. Preto ho vraj dal Maximián uväzniť a v Solúne zabiť. Iná tradícia o Lupovi píše, že bol biskupom a zomrel ako mučeník v panónskom Sirmiu.

Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „mierumilovný“. Lyonský biskup Irenej pochádzal z Malej Ázie a bol žiakom Polykarpa, cez ktorého nadväzuje na tradíciu apoštolov a evanjelistu Jána. Za cisára Marca Aurélia sa stal kňazom v Lyone a kvôli montanizmu ho poslali do Ríma. V roku 177 alebo 178 sa stal nástupcom mučeníka a biskupa Pothina z Lyonu. Irenej bojoval proti gnosticizmu. Pri spore o termín slávenia Paschy, napomenul pápeža Viktora I., aby zachoval mier s ázijskými cirkvami. Irenej sa zrejme zaslúžil o misijnú činnosť na veľkých územiach východnej Gálie. O sklonku jeho života chýbajú overené správy. Podľa Gregora z Tours zomrel ako mučeník okolo roku 202. Pre Ireneja je náuka apoštolov zdrojom náboženských pravidiel a „zdrojom pravdy“. Náuku podľa jeho slov uchovávajú cirkvi, ktoré založili apoštoli a biskupská postupnosť v nich udržuje správnosť ich náuky. Pretože biskupi sú nástupcami apoštolov, majú charizmu pravdy. Medzi apoštolskými cirkvami prislúcha cirkvi v Ríme, založenej Petrom a Pavlom „silnejšie prvenstvo“. Na rozdiel od gnostického dualizmu učil, že je jeden Boh, Stvoriteľ a Boh, Otec Ježiša Krista, jeden plán spásy a jedno zjavenie. Svätý Duch je princípom milosti a života. Kristus ako nový Adam vytvorí nové stvorenie, znova ho obnoví a privedie k počiatku. Popri novom Adamovi v Márii vidí novú Evu. Stvorenie je dobré a telo bude vzkriesené. Eucharistia je skutočným telom Krista, obetou novej zmluvy. Sv. Irenejovi ako teológovi a svedkovi apoštolskej a cirkevnej tradície, patrí osobitné ocenenie.