Menu

A A A  | ☾ 

25. NOVEMBER

25. NOVEMBER

Zakončenie (odovzdanie) Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.
Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup.
Keď pripadne tento deň na nedeľu, služba sv. Petra sa vynecháva a služba sv. Klimenta sa slávi spolu so zakončením sviatku.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup​

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „prívetivý, láskavý“. Rímsky biskup Kliment bol, po Linovi a Anakletovi, tretím nástupcom na Petrovom stolci. Podľa Tertuliána ho ešte ustanovil sám Peter. Origenes a Hieronym predpokladajú, že Kliment je Pavlov žiak, ktorého spomína vo štvrtej kapitole listu Filemonovi. Ďalší ich názor, že Kliment mal niečo do činenia s listom Hebrejom, už nemá opodstatnenie. Kliment je zrejme rovnomeným korešpondentom rímskej cirkvi v spise Hermas. Irenej a Origenes Klimenta nazývajú žiakom apoštolov a Klement Alexandrijský mu dáva titul apoštol. Klement nie je ani identický s Fláviom Klementom, ktorého popravil cisár Domicián, ani nie je členom flávijského cisárskeho dvora. Ani názor, že Kliment bol rodeným Židom neobstojí. Podľa knihy pápežov „Liber Pontificalis“, rímskeho kalendára, rímskej liturgie, Klimentovho životopisu zo 4. storočia, Rufina a Zosima, zomrel Kliment ako mučeník. Avšak Irenej, Euzébius, a Hieronymus to vôbec nespomínajú. Vďaka výstavbe trojloďového chrámu v 4. storočí, ktorý vznikol na pozemku majiteľa menom Kliment, sa dnes podzemný chrám začal nazývať bazilika sv. Klimenta. Tak vznikla stavba, ktorá Klimenta pripomínala. Jeho pozostatky do chrámu priniesli až slovanskí vierozvestovia Cyril a Metod v 9. storočí. Pretože podľa legendy Klimenta utopili v mori tak, že mu okolo krku priviazali kotvu, zvyknú ho znázorňovať s kotvou. Bezpochyby pravý list rímskej cirkvi adresovaný Korinťanom, napísal Kliment okolo roku 93 alebo 97. Zakrátko sa rozšíril a v liturgii ho čítaval aj Polykarp. List opisuje nepokoje v Korinte, kde uviedli do služby niekoľko nečestných presbyterov. Avšak skutočné príčiny ostávajú neobjasnené. Kliment napomína k jednote, pokoju a poriadku. Obhajuje principiálnu neodvolateľnosť presbyterov. Preto treba, podľa slov Klimenta, znovu dosadiť zosadených kňazov, buriči majú činiť pokánie a putovať na posvätné miesta, kde dosiahnu pokoj. List končí vyjadrením nádeje, že poslovia listu prinesú z Korintu správy o obnovení pokoja.

Tropár, 4. hlas: Íže ot Bóha čudoďíjstvy preslávno udivľája vselénnyja koncý míra, svjaščénnyj stradáľče, páče jestestvá mórju, sostávy vodám soďiváješi razďilénije, v čestňíj pámjati tvojéj, vsehdá pritekájuščym usérdno v Bohozdánnuju tí cérkov, čudésnym tvojím moščém: i po vsenaródnom choždéniji, móre vo jedíno tečénije čudoďíteľňi tvoríši, Klímente predívnyj, molí Christá Bóha spastísja dušám nášym.

Tropár, 4. hlas: Svätý mučeník Kliment Boh ťa obdaril schopnosťou konať skutky, ktorými si udivoval všetky končiny zeme. Ba aj morské vody sa rozdelili a v deň tvojej pamiatky vždy pritiekli k chrámu, kde boli tvoje pozostatky. A po slávnosti sa opäť spojili. Pros za nás Krista Boha, aby sme vytrvali v Božej milosti.CSsRVečierne

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí dnés: Cérkve nedvížimiji i Božéstvenniji pírhove, blahočéstija Božéstvenniji stolpí, voístinnu krípcyji, Klímente s Petróm vsechváľniji, vášimi molítvami sobľudíte vsjá.

Kondak, 4. hlas: Podoben: Javílsja jesí dnés: Svetlo svätej Cirkvi, čestný stĺp Božej pravdy, neochvejný a pravdovravný, slávny Kliment, svojimi modlitbami zachráň všetkých, ktorí to potrebujú.CSsRUtierne