Menu

A A A  | ☾ 

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Podľa synoptických evanjelií boli Ján a jeho brat Jakub Starší synmi Zebedeja a Salome z Betsaidy. Obaja boli rybármi na Tiberiadskom jazere. Ich spoločníkmi pri práci boli Šimon a Ondrej. Ježiš ich spoločne povolal za svojich učeníkov. Obaja Zebedejovi synovia, ktorí sa v zoznamoch apoštolov uvádzajú spoločne, sa spolu s Petrom tešili výsadnému postaveniu. Ježiša sprevádzali pri vzkriesení Jairovej dcéry, počas premenenia na hore a v Getsemanskej záhrade. Markovo evanjelium nazýva oboch bratov „Boanergés“ – Synovia hromu. V Skutkoch apoštolov pôsobí Ján spoločne s Petrom. Túto tradíciu potvrdzuje aj list Galaťanom, ktorý ich oboch spoločne s Jakubom, Pánovým bratom, označuje ako „stĺpy“. Jánovo evanjelium podstatne rozširuje poznatky o dnešnom svätcovi, apoštolovi Jánovi. Predpokladá sa, že „učeníkom, ktorého miloval Ježiš“ a „iným učeníkom“ je práve Zebedejov syn Ján. Aj tu vystupujú obaja hlavní učeníci Peter a Ján spoločne, akoby v určitej „konkurencii“, ktorá nespočíva medzi „Úradom“ a „Duchom“, ale vychádza z ocenenia apoštola Jána. Ján pochádzal zo školy Jána Krstiteľa, bol Ježišovým dôverníkom, stál pod jeho krížom a Ježiš ho uviedol do synovského vzťahu s Máriou. Zo záveru evanjelia možno usúdiť, že Ján sa dožil vysokého veku. O ďalšom Jánovom pôsobení a živote podávajú správu starokresťanské tradície. Už Justín z druhého storočia považuje apoštola Jána za autora knihy Zjavenia. Dionýz z Alexandrie tento názor síce neskôr, kvôli rozdielnemu štýlu spochybňuje, no napriek tomu sa ustálil tradičný názor, podľa ktorého apoštol Ján pôsobil v Efeze a za čias cisára Domiciána ho poslali do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde napísal knihu Zjavenia. Odtiaľ sa potom vrátil do Efezu a tu napísal evanjelium. Ako veľmi starý, za čias cisára Trajána, zomrel. Jánov prívlastok „Teológ (csl. Bohoslov)“ sa datuje až od 4. storočia. Začiatok úcty k apoštolovi Jánovi sa spája s kultom pri jeho hrobe v Efeze.

Tropár, 2. hlas: Obľúbený apoštol Krista Pána, * pomôž bezradnému ľudu, * lebo tvoje modlitby ochotne vypočuje ten, * ktorý ti dovolil spočinúť na svojich prsiach. * Svätý Ján, pros Krista, aby rozptýlil temnoty pohanstva, * daroval nám pokoj a potrebné milosti.
Kondák, 2. hlas: Kto pochopí tvoju veľkosť, svätý Ján apoštol, * svojím príhovorom zázračne zasahuješ a uzdravuješ chorých. * Ako evanjelista a priateľ Kristov * prihováraj sa stále za spásu našich duší.