Menu

A A A  | ☾ 

27. JÚL

27. JÚL

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón.
Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „milosrdný“. O dnešnom mučeníkovi chýbajú overené bibliografické údaje. Podľa neskorších gréckych legendárnych životopisov z 5. a 6. storočia, sa vraj narodil pohanskému otcovi a kresťanskej matke v Nikomédii . Stal sa osobným lekárom cisára Maximiána. Včerajší svätec, kňaz Hermolaus ho priviedol ku Kristovi. Panteleimonovi kolegovia ho udali. Podstúpil mnohé utrpenia priviazaný o olivovník. Prosil však Pána o odpustenie pre svojich katov. Kristove slová mu prisľubujú, že skrze neho nájdu mnohí milosrdenstvo. Keď ho sťali, údajne z jeho hlavy namiesto krvi tieklo mlieko. Skutočnú existenciu Panteleimóna dosvedčuje kult z konca štvrtého storočia, o ktorom píše Teodoret z Kyros. Svätý Panteleimón zomrel okolo roku 305. Cisár Justinán I. mu v Konštantínopole vybudoval chrám a zreštauroval kláštor svätého Panteleimona v Jordánskej púšti. Na východe je Panteleimón uctievaný ako veľkomučeník a divotvorca a spolu so včerajším svätcom svätým Hermolaom patrí k svätým nezištníkom, teda svätcom, ktorí poskytovali lekársku starostlivosť bez nároku na odmenu. Na západ a do Afriky sa kult k svätému Panteleimónovi dostal už v polovici 5. storočia. Mimoriadnu obľubu si získal v stredoveku. Vtedy mu v Ríme zasvätili štyri chrámy a dostal sa medzi štrnástich svätých pomocníkov. Na viacerých miestach, ako Konštantínopol, Bari, Neapol, Ravello, Rím, Benátky, možno nájsť Panteleimónove ampulky, relikviáre s údajnou krvou mučeníka vo forme mlieka.

Tropár, 3. hlas: Svätý trpiteľ a uzdravovateľ Panteleimón, * pros milosrdného Boha, * aby daroval našim dušiam odpustenie prehrešení.
Kondák, 5. hlas: Podobný milosrdnému, * prijal si milosť uzdravení, * trpiteľ a mučeník Krista Boha. * Vylieč neduhy našich duší svojimi modlitbami, * zažeň hriechy, čo neustále útočia na tých, * ktorí bez prestania spievajú: Spas nás, Pane.

Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „láskavý“. Dnešný svätec pochádzal zrejme zo slovanského Macedónska. Bol žiakom svätých Cyrila a Metoda, sprevádzal ich na ceste na Veľkú Moravu. Po Metodovej smrti v roku 885, ho odtiaľ s ďalšími žiakmi vyhnali. Tak sa dostal do Bulharska. Knieža Boris ho poslal do Macedónska. Tam pracoval ako misionár, vzdelával národ. Neskôr založil v Devolte Kutmičevici školu, ktorá sa stala významným centrom pre slovanskú kultúru. V roku 893 alebo 894 ho cár Simeon vymenoval za prvého slovanského biskupa vo Velitze pri Orchride. V Ochride vybudoval tri chrámy a kláštor ďalšieho dnešného svätca Panteleimona, kde ho pochovali. Ochridský arcibiskup Kliment zomrel v roku 916. Je nadôležitejším pokračovateľom diela slovanských vierozvestcov. Preložil liturgickú knihu veľkonočného obdobia Pentekostarion, Kvetnú triodu, životopisy svätých, medzi nimi pravdepodobne po slovansky napísaný Život svätého Cyrila a chválospev na neho Pochvalné slovo.

Svätí apoštolom rovní sedmopočetníci: Cyril a Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár

Tropár, 1. hlas: Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom, * neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, * aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.
Kondák, 4. hlas: Vďaka pôstom ste sa stali neporaziteľnými, * úklady zlých neviditeľných (nepriateľov) ste premohli božskou mocou, * množstvo nepokrstených Slovanov ste naučili pravej viere * a prijali ste veniec, * modlite sa za nás ku Kristovi, sedmopočetníci, * aby nám odpustil hriechy.
Alebo: Tropár, 2. hlas: Svätí Gorazd a spoločníci, * milosrdný Boh vás povzbudzoval, * aby ste pokračovali v apoštolskom diele svätých Cyrila a Metoda, * prosíme vás, pomáhajte aj nám, svojim ctiteľom, * aby sme aj my dnešnému svetu zvestovali blahozvesť Božieho Syna * a upevňovali jednotu Cirkvi.
Kondák, 4. hlas: Svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva, * s radosťou vás dnes oslavujeme spolu s Cyrilom a Metodom, * lebo aj vy ste počuli z úst Krista Pána slová, * ktorými vás pozval do svojej radosti. * Prosíme vás, pomáhajte nám, * aby sme sa raz aj my k vám dostali.