Menu

A A A  | ☾ 

27. NOVEMBER

27. NOVEMBER

Svätý mučeník Jakub Perzský.
Náš prepodobný otec Palladios.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätý mučeník Jakub Perzský

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „druhorodený“. Perzský mučeník Jakub pochádzal podľa sýrskeho, latinského, gréckeho, koptského a arménskeho životopisu z popredného rodu z kráľovského mesta „Beth Lapat“, v súčasnosti iránske mesto Gundishapur. Pracoval ako dvorný úradník u kráľa Jezdegerda I. Pod nátlakom kráľa sa z neho stal odpadlík od viery. Vplyvom manželky a matky sa navrátil ku kresťanskej viere a za kráľa Bahrama V. postupným odrezávaním končatín ho umučili k smrti. Zomrel pravdepodobne 27. novembra r. 420. Po prvýkrát ho spomína až sýrske martyrológium z deviateho storočia. Palestínsko-gruzínsky kalendár z desiateho storočia ho uvádza 12. novembra. Rímske Martyrológium kardinála Barónia ho kvôli dodatku Petra Natalisa uvádza pri Martyrológiu Usuarda. Relikviu Jakubovej hlavy údajne v roku 1103 preniesli do kláštora Cormarey v Tours a odtiaľ okolo roku 1440 do vatikánskej baziliky. Príbeh umučenia je čiastočne zhodný s príbehom svätého Peroza a Jakuba Notára.

Tropár, 4. hlas: Múčenik tvój, Hóspodi, Jákov, vo stradániji svojém vinéc priját netľínnyj ot tebé Bóha nášeho: imíjaj bo kríposť tvojú, mučítelej nizloží, sokruší i démonov nemoščnýja dérzosti. Ťohó molítvami spasí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Mučéniji strannoužásnymi, i dóblestiju terpínija vsích preudivíl jesí, mnohostradáľne: nad kóimždo sostávom udesí rízanija, blahodárny moľbý predívňi izrékl jesí Hóspodu. Ťím vo stradániji tvojém vinéc prijém, k prestólu vozšél jesí Nebésnaho carjá Christá Bóha, Jákove: tohó molí spastí dúšy náša.

Tropár, 4. hlas: Pane, tvoj mučeník Jakub, za svoje utrpenie prijal nevädnúci veniec slávy od teba, nášho Boha, lebo s tvojou pomocou zvíťazil nad mučiteľmi a zničil zlobu diablovu. Na jeho príhovor spas naše duše.Časoslov

Tropár, 4. hlas: Nesmiernym mučením a odvahou, ktorou si vynikol v utrpení si všetkých udivil, mnohotrpiaci. Postihli ťa muky ako nikoho iného, no ty si Pánovi prezázračne prednášal ďakovné modlitby. Preto si vo svojom utrpení prijal veniec, Jakub, a vystúpil si k prestolu nebeského Kráľa, Krista Boha. Jeho pros za spásu našich duší.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Uvírivsja dóbroju soprúžniceju, terpilivodúšne, i strášnaho sudíšča ubojávsja, pérsskoje poveľínije i strách, Jákove, poplevál jesí, i javílsja jesí múčenik čestnýj, ťílom jáko rozhá rížem.

Kondak, 2. hlas: Podoben: Výšnich iščjá: Dosiahol si pevnú vieru spolu s dobrou manželkou, dušou trpezlivý. Zo strachu pred Kristovým strašným súdom si opovrhol nariadeniami Peržanov a ich zastrašovaním. Preto si sa stal ctihodným mučeníkom, ktorého telo bolo rozrezané ako konár.preklad:Dominik Gromoš

 

Náš prepodobný otec Palladios

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „olejnatý“. Prepodobný otec Palladius bol rodeným Solúnčanom. Vo svojom rodisku sa stal mníchom. Keď sa ho v roku 580 Ján Moschos opýtal prečo tak urobil, povedal, že bol svedkom zázraku, ktorý sa udial pustovníkom, čo žili pred hradbami mesta. Keď mesto napadli barbari, pustovníkovi Dávidovi podpálili chatrč a z jeho okien šľahal plameň. Keď ráno šli pozrieť rumovisko, pustovník aj jeho cela boli nedotknutí. Bližšie informácie o jeho živote nie sú známe.