Menu

A A A  | ☾ 

29. JÚN

29. JÚN

Svätí, slávni a všechválni hlavní najvyšší apoštoli Peter a Pavol.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol
Sv. Peter

Meno Peter má grécky pôvod a znamená „skala“. Spomedzi všetkých apoštolov je popri Pavlovi, Peter jediný, o ktorého povahe, skutkoch, či význame sa komplexne dozvedáme z Nového zákona. Peter je synom Jonáša z Betsaidy. Podobne ako jeho brat Andrej, bol rybárom.V čase, keď ho Ježiš povolal do kruhu svojich učeníkov, býval v Kafarnaume. Usilovný, impulzívny, tiež bezohľadný a nestály, sa Peter stal hovorcom svojich spoluučeníkov v užšom kruhu Dvanástich. To, že mal osobitné postavenie, ktoré mu Ježiš pridelil, potvrdzuje aj v Jánovo evanjelium, Peter sa stáva protipólom obľúbeného Ježišovho učeníka. Zásadný význam má vyznamenanie Šimona menom Peter, slovami osobitného poslania, ako aj tým, že sa stal prvým apoštolom, ktorému sa vzkriesený Kristus zjavil. V Jeruzalemskej prvotnej cirkvi bol Peter hlavou apoštolov, ku ktorým patrila s istotou aj skupina Dvanástich, bol vlastne vedúcou osobou. Pravdepodobne v súvislosti s tým, že Herodes okolo roku 44 Petra zatkol, začala sa Petrova nová životná etapa, bohatšia na cesty, spočiatku zrejme sústredené na územie Orientu. Z dostupných zdrojov však nie je možné zrekonštruovať itinerár. Ako hlavné môžme spomenúť jeho pobyt v Jeruzaleme počas Apoštolského koncilu v roku 48/49, alebo 49/50 a ďalej jeho prítomnosť v Antiochii, o ktorej informuje List Galaťanom. Pred svojím pôsobením v Korinte bol v maloázijských oblastiach a Ríme, zrejme po napísaní listu Rimanom. Jánovo evanjelium potvrdzuje Petrovu mučenícku smrť, ktorá už bola známa z mimo kánonickej spisby. Presný rok Petrovej smrti nie je známy.

Sv. Pavol

Tropár, 4. hlas: Prví medzi apoštolmi * a učitelia celého sveta, * proste nášho Vládcu, * aby daroval pokoj celému svetu * a preukázal našim dušiam veľké milosrdenstvo.
Kondák, 2. hlas: Do svojich blažených príbytkov, Pane, * prijal si neúnavných hlásateľov Božích právd, * svojich najvyšších apoštolov Petra a Pavla. * Ich útrapy a smrť si ocenil nad všetky obetné dary. * Ty jediný poznáš tajomstvá srdca.