Menu

A A A  | ☾ 

30. JÚN

30. JÚN

Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov.

VEČIEREŇ

 

UTIEREŇ

 

SYNAXÁR

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov

Deň po sviatku svätých Petra a Pavla si Gréckokatolícka cirkev pripomína Zbor dvanástich apoštolov. Kult apoštolov bol podobne ako kult mučeníkov lokálne obmedzený, teda viazaný k hrobu, alebo miestu pôsobenia apoštolov. Najstaršie kalendáre preto uvádzajú iba jedného, alebo podľa miesta, dvoch apoštolov. Najstaršia správa o kulte apoštolov je v Rímskom chronografe. Spomína slávenie slávnostnej bohoslužby na počesť apoštolov Petra a Pavla v Ríme z 29. júna 258. V tomto roku teda vznikol sviatok apoštolských kniežat, ktorých dátum smrti nebol známy. Dnešný sviatok dvanástich apoštolov sa etabloval na Východe od konca 5. a začiatku 6 storočia. V západnej cirkvi nemá paralelu. Neexistuje deň, v ktorý by sa dvanásti apoštoli pripomínali spoločne. Jemu podobný je sviatok Rozoslania apoštolov, ktorý západná cirkev slávila 15. júla, a pochádza z 13. storočia.

Tropár, 8. hlas: Po celej zemi sa rozšírilo vaše učenie, svätí. * Prijali ste Svätého Ducha skrze ohnivé jazyky. * Úklady pohanstva ste ich svetlom spálili. * Do siete viery vašimi slovami ste ulovili blúdiaci ľud, * preto nebesia rozprávajú o vašej sláve * a zem vydáva svedectvo o vašich veľkých skutkoch. * V deň vašej pamiatky aj my voláme: * „Všetkých nás, Bože, spas na príhovor dvanástich apoštolov.“
Kondák, 2. hlas: Kristus, uholný kameň, * slávou ozdobuje stĺpy viery, * spolu s Pavlom dvanástich osobitne vyvolených. * Keď dnes uctievame ich pamiatku, * s nimi Krista zvelebujeme.