Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 1. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

1. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Svätý Pane, prijmi naše večerné modlitby * a udeľ nám odpustenie hriechov, ** lebo ty jediný si ukázal svetu vzkriesenie.preklad:o.Marcel Gajdoš
Vystúpte, ľudia, na Sion * a pobozkajte ho. * Vzdajte na ňom slávu Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych, * lebo on je náš Boh. ** On nás zbavil našich neprávostí.
Poďte, ľudia, a spievajme. * Kristovi sa klaňajme. * Oslavujme jeho vzkriesenie, * lebo on je Boh náš. ** On zbavil svet nástrah nepriateľa.
Radujte sa nebesia, hlahoľte, hlbiny zeme, * hory, šťastím jasajte. * Hľa, Emanuel pribil na kríž naše hriechy. * Zničil smrť a daroval nám život. ** Vo svojej dobrote vzkriesil Adama.
Zvelebujme Pána, ktorý z lásky k nám vystúpil na kríž. * Trpel a bol pochovaný. * Na tretí deň vstal z mŕtvych. * Radostne k nemu volajme: * Kriste, upevni svoju Cirkev v pravej viere * a udeľ pokoj dňom nášho života, ** lebo si dobrý a miluješ nás.
My nehodní, Kriste Bože náš, * stojíme pred tvojím hrobom, lebo prijal Život * a oslavujeme tvoju nekonečnú dobrotu. * Ty, Bezhriešny, si prijal kríž i smrť, * aby si svetu daroval vzkriesenie, * *lebo nás miluješ.
Oslavujeme Slovo, * ktoré spolu s Otcom nemá počiatok a je spoluvečné, * nevýslovným spôsobom sa narodilo z Panny, * pre nás prijalo kríž i smrť * a slávne vstalo z mŕtvych * a takto mu voláme: * Sláva tebe, Pane, ** Darca života a Spasiteľ našich duší.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: Ospevujme Máriu Pannu, * nebeskú bránu, slávu celého sveta, * ktorá vzišla z ľudí a porodila Vládcu, * pieseň beztelesných síl a ozdobu veriacich, * lebo ona sa stala nebom a chrámom božstva. * Ona zbúrala múr nepriateľstva, * vniesla pokoj a otvorila kráľovstvo. * Ona je oporou našej viery * a Pán, ktorý sa z nej narodil, je naším ochrancom. * Odvahu teda, odvahu, ľudia Boží, ** lebo on porazí nepriateľov, veď je všemocný.preklad:o.Marcel Gajdoš

Veršové slohy

Kriste, tvoje utrpenie zbavilo nás strastí * a tvoje vzkriesenie smrti i rozpadu. ** Sláva tebe, Pane.
Veseľ sa, tvorstvo, plesajte, nebesia, * národy, radostne tlieskajte, * lebo náš Spasiteľ, Kristus, pribil na kríž naše hriechy. * Smrť premohol a daroval nám život. ** Ako najlepší priateľ človeka vzkriesil padlého Adama.
Z lásky k človeku si vystúpil na kríž, * nepochopiteľný Kráľu neba i zeme. * Vládca pekiel sa zdesil, keď ťa uzrel v podsvetí. * Ale duše spravodlivých s jasotom vítali tvoj príchod. * Adam ožil a zaplesal, keď ťa dole uzrel. * Aký div, aké tajomstvo! * Akože mohol Zdroj života smrť okúsiť? * Prijal ju, lebo chcel priniesť svetlo svetu, * aby sme mu radostne volali: ** Sláva tebe, Pane, ktorý si vstal z mŕtvych.
Keď ženy myronosičky, čo myro niesli, * pristúpili k tvojmu hrobu s náhlením a plačom, * a tvoje prečisté telo nenašli, * od anjela sa však nový a neuveriteľný div dozvedeli, * apoštolom vraveli: ** Pán vstal z mŕtvych a svetu daroval veľké milosrdenstvo.preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva: I teraz: Hľa, splnilo sa Izaiášovo proroctvo: * Ako Panna si počala a aj po pôrode si pannou zostala, * lebo si nám zrodila Boha. * Preto aj príroda výnimku urobila. * Nepohrdni, Bohorodička, modlitbami svojich služobníkov, * ktoré ti prinášame v tvojom chráme. * Ale zľutuj sa nad nami. * Veď si na rukách nosila Milosrdného. ** Vypros spásu našim dušiam.

Tropáre

Tropár, 1. hlas: Hoc aj Židia kameň zapečatili * a vojaci tvoje sväté telo strážili, * predsa tretieho dňa si vstal z hrobu * a daroval si život svetu. * Preto ti nebeské sily spievali: * „Sláva tvojmu vzkrieseniu, Kriste. * Sláva tvojmu kráľovstvu. ** Sláva tvojej prozreteľnosti, jediný ľudomilný.“

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

1. hlas: Podoben: Prechválniji múčenicy: Otče dobrotivý, * poslal si svojho Syna, * milosrdného Pána, * aby vzal na svoje ramená márnotratného syna * ako zblúdilú ovcu * a priniesol ho späť do svojho ovčinca ** medzi anjelov a vznešené nebeské mocnosti.
Otče dobrotivý, * vo svojej veľkomyseľnosti * všetko si priviedol od nebytia k bytiu. * Ako posledného stvoril si na svoj obraz človeka. * A keď pre hriech prepadol smrti, * podal si mu pomocnú ruku, ** lebo ho naozaj miluješ.
Láskyplný Pane, * opravdivý Synu nebeského Otca, * zjavil si sa medzi nami ako človek, * aby si človeka hadom oklamaného * vzal na svoje ramená ** a doniesol ho do nebeského ovčinca.

Veršové slohy

Ako jazero veľké je množstvo mojich hriechov, Spasiteľ. * Nezadržateľne ma strhujú do hlbín. * Podaj mi ruku ako Petrovi. ** Spas ma, Bože, a zmiluj sa nado mnou.
Pre svoje zlé myšlienky a skutky * zaslúžil som si trest, Spasiteľ. * Daruj mi ducha kajúcnosti, * aby som k tebe s dôverou volal: * Spas ma, veľkomyseľný Darca, ** a zmiluj sa nado mnou.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi:

Iný svet ťa očakáva, duša moja. * Sudca sa už chystá vyjaviť tvoje zlé a tajné skutky. * Zanechaj prílišnú starosť o časné veci. * Vyjdi v ústrety Sudcovi a vrúcne volaj: ** Očisť ma, Bože, a spas ma.
Nepohrdni mnou, Spasiteľ môj, * hoci som v putách hriešnej lenivosti, * ale pozdvihni moje myšlienky k pokániu. * Sprav zo mňa dobrého robotníka vo svojej vinici. * Daruj mi odmenu tých, čo prišli o piatej, ** a veľké milosrdenstvo.

Na príhovor Bohorodičky a všetkých svätých * udeľ nám, Pane, svoj pokoj * a zmiluj sa nad nami, ** lebo ty jediný si milosrdný.
Sláva: I teraz: Najčistejšia Panna, * ty si radosť anjelských zborov * a mocná pomocnica ľudí na zemi. * Zachráň nás, čo sa k tebe utiekame, * lebo v teba, Bohorodička, ** skladáme všetku svoju nádej.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ