Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 2. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

2. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Poďte, pokloňme sa Božiemu Slovu, * z Otca pred vekmi zrodenému, * lebo prijal telo z Márie Panny * a dobrovoľne podstúpil smrť na kríži. * Bol pochovaný, ale vstal z mŕtvych. ** Spasil mňa, márnotratného syna.
Náš Spasiteľ, Kristus, * pribil na kríž výrok nášho zatratenia, * navždy ho zničil. * Urobil koniec vláde smrti. ** Pokloňme sa jeho vzkrieseniu.
Oslávme s archanjelmi Kristovo zmŕtvychvstanie, * lebo on je Vykupiteľ a Spasiteľ našich duší, * nesmierne slávny a mocný. ** Raz príde súdiť svet, ktorý stvoril.
Teba, ukrižovaného a vzkrieseného, * predstavil anjel ako Vládcu. * A ženám povedal: * „Hľa, miesto, kde odpočíval Pán. * Vstal z mŕtvych ako predpovedal, * veď je všemohúci.“ * Klaniame sa ti ako jedinému bezhriešnemu. ** Zmiluj sa nad nami, Kriste, darca života.
Svojím krížom zahladil si kliatbu rajského stromu * a vstupom do hrobu si zničil vládu smrti. * Svojím vzkriesením si ľudstvo osvietil. * Preto ti radostne spievame: * Sláva tebe, Kriste, Bože. ** Ty si náš jediný dobrodinec.
Pane, pred tebou sa otvorili zdesené brány smrti. * Strážcovia podsvetia sa veľmi naľakali, keď ťa uzreli. * Ty si rozbil ich medené brány * a železné veraje si zničil, * nás všetkých si vyviedol z tmy a z tône smrti ** a roztrhal si naše okovy.
Zaspievajme pieseň o našej spáse: * Poďte, všetci a v dome Pánovom padnime na kolená * a takto volajme: * Dal si sa pribiť na kríž * a slávne si vstal z mŕtvych * a teraz si v Otcovom lone, ** očisť naše hriechy.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: K
eď prišla milosť, tieň Zákona sa pominul. * Veď ako horiaci ker nezháral, * tak si ako Panna porodila a zostala si Pannou. * Namiesto ohnivého stĺpa zažiarilo Slnko spravodlivosti, ** namiesto Mojžiša Kristus, záchrana našich duší.preklad:o.Marcel Gajdoš

Veršové slohy

Tvoje vzkriesenie, Kriste, Spasiteľu, * ožiarilo celý vesmír. * Prijal si na milosť svoje stvorenie. ** Sláva tebe, všemohúci Pane.
Drevom kríža, Kriste, * odstránil si kliatbu rajského dreva. * A svojím vstupom do hrobu si zničil vládu smrti. * Svojím vzkriesením si oslávil ľudské pokolenie. * Preto vrúcne voláme: ** Darca života, Kriste, Bože náš, sláva tebe.
Kriste, na kríž pribitý, * zmenil si zmýšľanie svojich tvorov. * Pohanskí vojaci uverili v tvoje božstvo, * hoci ti kopijou prebodli rebrá. * No izraelský ľud žiadal zapečatiť kameň. * Neuznal tvoju všemohúcnosť. * Ale ty vo svojom milosrdenstve si zostúpil do hrobu * a po troch dňoch si vstal z mŕtvych. ** Sláva tebe, Pane.
Darca života, Kriste, * dobrovoľne si znášal utrpenie kvôli smrteľníkom, * ako Mocný si do podsvetia zostúpil * a tých, čo tam očakávali tvoj príchod, * vytrhol si akoby z ruky Silného. * Namiesto podsvetia daroval si im prebývanie v raji. * Preto aj nám, čo oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie na tretí deň, * daruj očistenie od hriechov ** a veľké milosrdenstvo.preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva: I teraz: Aké vznešené tajomstvo, * väčšie nad všetky predchádzajúce. * Kto kedy počul, aby matka bez muža počala, * aby v náručí Tvorcu sveta chovala? * Zrodil sa z vôle Otcovej. * Ty si ho nosila na rukách, * preto si dostala milosť prosiť za svojich ctiteľov, ** aby spasil a milosťami obdaril naše duše.

Tropáre

Tropár, 2. hlas: Keď si zostúpil k Smrti, Život nesmrteľný, * žiarou svojho božstva premohol si peklo. * Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia. ** „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.“

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POLNOČNICA

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Jehdá ot dréva: Otče dobrotivý, * Synu, večné Slovo, * Duchu Svätý, bytie nestvorené, * ty si prameň všetkého dobra, * nevyčerpateľný zdroj milosti a rieka hojnosti. * Prijmi naše modlitby a prosby. * Vo svojej dobrote a láske k ľuďom * odpusť im všetky hriechy, ** ktorými sa proti tebe previnili.
Svojou podstatou si zosobnená dobrota, * milosrdný a štedrý. * Preto ťa prosíme a na kolenách voláme: * Kriste, Bože, odpusť hriechy svojim služobníkom * a zbav nás vín, ktorých sme sa dopustili, ** lebo si dobrý a milosrdný.
Spasiteľu, ty si chcel všetkých zachrániť, * preto si prijal ľudské telo. * Jednal si ako človek. * Spas nás, lebo máme v úcte tvoje prikázania. * Neprišiel si kvôli spravodlivým, * ale kvôli nám, čo stenáme pod ťarchou hriechov. * Očistil si nás milosťou svätého krstu, ** lebo si láskyplný a dobrotivý Boh.

Veršové slohy

Zhrešil som pred tebou, Kriste, Spasiteľu. * Bol som ako márnotratný syn. * Zmiluj sa nado mnou, Bože, ** a prijmi ma ako kajúcnika.
Kriste, Spasiteľu, * pokorne k tebe volám ako mýtnik: ** Očisť ma a zmiluj sa nado mnou.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Keď myslím na zlo, * ktorého som sa dopustil, * prichádzam k tvojej velkodušnosti, * napodobňujem mýtnika, plačúcu hriešnicu * i márnotratného syna. * Padám na kolená pred tebou, Milosrdný, *aby si ma neodsúdil, * prijmi ma, Bože môj, ** a zmiluj sa nado mnou.
Pane, narodený z Panny, * prehliadni moje neprávosti. * Moje srdce očisť * a premeň ho na chrám tvojho Svätého Ducha. * Nezavrhni ma od svojej tváre, ** lebo si nekonečne milosrdný.

Svätí mučeníci, pohrdli ste radosťami sveta. * Stali ste sa hodnými nebeskej slávy * a spolu s anjelmi občanmi nebies. * Spas nás, Pane, na ich príhovor ** a zmiluj sa nad nami.
Sláva: I teraz: Raduj sa, Bohorodička Mária, * neporušiteľný a svätý chrám, * ako ťa nazval prorok, keďpovedal: * Pane, tvoja svätyňa ** je naozaj vznešená a obdivuhodná.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ