Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 4. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

4. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Tvojmu oživujúcemu krížu, Kriste, Bože, * ustavične sa klaniame. * Tým oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, * lebo ako všemohúci Boh * skrze kríž si obnovil porušenú ľudskú prirodzenosť * a bránu nebeskú si nám znova otvoril. * Veď ty jediný si dobrý. ** Ty nás miluješ.
Odčinil si, Spasiteľ, * priestupok spáchaný pod rajským stromom, * keď si dobrovoľne prijal smrť na kríži. * Ako všemohúci Boh si zostúpil do pekiel * a roztrhal okovy smrti. * Preto sa klaniame tvojmu vzkrieseniu * a radostne voláme: ** Všemohúci Pane, zmiluj sa nad nami.
Pane, ty si rozbil brány pekla * a svojou smrťou si rozvrátil kráľovstvo smrti. * Zbavil si ľudské pokolenie potupnej hniloby. * Svetu si daroval život a nesmrteľnosť ** i velké milosti.
Príďte, veriaci, osláviť Spasiteľovo vzkriesenie, * ktoré nás zbavilo tvrdých pút pekla * a všetkým darovalo raj a nesmrteľnosť. * Preto vďačne volajme: * Ukrižovaný, pochovaný a vzkriesený, * spas nás svojím zmŕtvychvstaním, ** lebo ty nás skutočne miluješ.
Kriste Bože, ty si medené brány rozbil, * závory si odstránil * a ľudský rod, čo padol, si vzkriesil. * Preto svorne voláme: ** „Zmŕtvychvstalý Pane, sláva tebe!“
Medené brány si rozbil, Kriste Bože, * a veraje si roztrieskal, * padlé ľudské pokolenie si vzkriesil, * preto ti spoločne voláme: ** Vstal si z mŕtvych, Pane, sláva tebe.
Pane, tvoje zrodenie z Otca je večné i trvalé * a tvoje vtelenie je nevýslovné pre človeka a tajomné, * tvoje zostúpenie do pekiel * je strašné pre diabla a jeho anjelov, * lebo si premohol smrť, * na tretí deň si vstal z mŕtvych. * Ľudom si daroval nesmrteľnosť ** a velké milosrdenstvo.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: Prorok Dávid, vďaka tebe otec Boží, * vopred zvolal v piesni o tebe tomu, * čo ti urobil veľké veci: * „Po tvojej pravici zastala Kráľovná.“ * Veď Boh, čo sa chcel stať z teba bez otca človekom, * Matkou a Hostiteľkou života ťa spravil, * aby svoj obraz porušený vášňami obnovil * a našiel stratenú ovcu blúdiacu po horách, * aby ju zobral na ramená a k Otcovi priniesol, * z vlastnej vôle ju pripojil k nebeským mocnostiam * a zachránil svet, Bohorodička. ** On, Kristus, ktorý má veľké a bohaté milosrdenstvo.preklad:o.Marcel Gajdoš

Veršové slohy

Pane, krížom si zničil našu kliatbu. * Zostúpil si do pekiel, * aby si vyslobodil väzňov odvekých * a nášmu rodu daroval nesmrteľnosť. ** Preto spevom oslavujeme tvoje vzkriesenie.
Jediný všemohúci Bože, * bol si na kríž pribitý * a celou prírodou si otriasol. * Pochovali ťa do hrobu, * aby si vzkriesil odpočívajúcich v hroboch. * Ľudskému pokoleniu si vrátil život * a daroval si mu nesmrteľnosť. * Preto ťa velebíme ** a oslavujeme tvoje vzkriesenie.
Nespravodliví ľudia vydali ťa Pilátovi, Kriste, * a žiadali pre teba smrť na kríži. * Nevdačne sa zachovali voči tebe, svojmu Dobrodincovi, * dobrovoľne si sa dal pochovať. * Ako Boh svojou mocou po troch dňoch vstal si z hrobu * daroval si nám život večný ** i velké milosrdenstvo.
Keď ženy so slzami * pristúpili k hrobu, * začali ťa hľadať.* Keď ťa však nenašli, * nariekali, s plačom volali a vraveli: * „Ó, beda nám, Spasiteľ náš, Kráľ všetkého! * Ako ťa ukradli? * Čo za miesto drží v moci tvoje telo životonosné?“ * Anjel im však odvetil: * „Neplačte“, hovorí, „ale choďte a hlásajte: * Pán vstal z mŕtvych a radosť nám daroval, ** lebo on jediný je Dobrotivý.“preklad:o.Marcel Gajdoš
Sláva: I teraz: Zhliadni, Nepoškvrnená, * na modlitby svojich služobníkov. * Chráň nás pred útokmi zlého ducha * a zbav nás zármutku. * Ty jediná si naše bezpečné útočište. * Utiekame sa pod tvoju ochranu. * Nedopusť, Vládkyňa, aby sme boli zahanbení pre nádej, * ktorú v teba skladáme. * Príď rýchlo na pomoc všetkým, * čo sa k tebe vytrvalo modlia. * Velebíme ťa, naša pomocnica, * radosť, ochrana a spása našich duší.

Tropáre

Tropár, 4. hlas: Keď sa učenice od anjela dozvedeli * o radostnom Pánovom vzkriesení, * že prestala dedičná kliatba, * prešťastné zvestovali apoštolom: * „Už je zničená moc smrti, * lebo Kristus ako Boh vstal zmŕtvych ** a daroval svetu veľkú milosť.“

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Dál jesí známenije: Zhrešil som, dobrotivý Pane, nie tak z ľudskej slabosti, * aby som mal nádej na odpustenie, * ale oveľa ťažšie a horšie. * Nie som hodný tvojho milosrdenstva. * Predsa sa len osmeľujem obrátiť na teba, * nad všetko tvorstvo vyvýšený môj Spasiteľ. * Ty si prijal našu prirodzenosť z nesmiernej lásky k ľuďom. ** Zmiluj sa nado mnou, čo sa k tebe utiekam.
Kriste, nevoláš k pokániu tých, čo nezhrešili, * ale nás, čo sme sa previnili. * Preto si beriem príklad z kajúceho lotra, * z márnotratného syna i z Manasesa, * z cudzoložnice i z prenasledovateľa Šavla, * z mýtnika i z nespravodlivého správcu. * Nestrácam dôveru, * lebo vidím ako miluješ ľudí, Spasiteľ. * K tebe sa obraciam s plačom v nádeji, ** že ma prijmeš na milosť.
Udeľ mi ducha kajúcnosti, * aby som zlo nenávidel a dokonale sa polepšil. * Doteraz som sa topil v telesných žiadostiach * a stál som ďaleko od teba, Bože a Kráľ tvorstva. * Nemal som nijakú nádej. * Ježiš, mocný Spasiteľ našich duší, ** pre svoje velké milosrdenstvo spas ma.

Veršové slohy

Svojimi slzami chcel som zmyť rukopis svojich hriechov * a zvyšok života prežiť v pokání. * Ale nepriateľ ma klame a útočí na moju dušu. ** Zachráň ma, Pane, aby som celkom nezahynul.
Ktože by nebol zachránený, Pane, * keď sa ponáhľa k tvojmu prístavu? * Alebo chorý, keď u teba hľadá pomoc, * či nie je uzdravený? * Stvoriteľa lekár nemocných, ** spas ma prv, než zahyniem.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Spasiteľ, obmy ma mojimi slzami, * lebo som sa poškvrnil mnohými hriechmi. * Preto pred tebou padám a volám: ** Zhrešil som, Bože, zmiluj sa nado mnou.
Som ovečkou tvojho duchovného stáda * a k tebe sa utiekam, dobrý Pastier. * Hľadaj ma, blúdiaceho, Bože, ** a zmiluj sa nado mnou.

Oslávený si, Kriste, * pamiatkou svojich svätých. * Na ich príhovor, Pane, ** preukáž nám svoje velké milosrdenstvo.
Sláva: I teraz: Raduj sa, jasný oblak, * raduj sa, horiaca lampa, * raduj sa, nádoba s mannou, * raduj sa, palica Áronova a ker nespáliteľný. * Raduj sa, svadobná komnata a trón Boží. * Raduj sa, hora svätá, útočište všetkých. ** Raduj sa, oltár Boží, naša nádej.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ