Menu

A A A  | ☾ 

Oktoich – 5. hlas

1. HLAS2. HLAS3. HLAS4. HLAS5. HLAS6. HLAS7. HLAS8. HLAS
SOBOTA VEČER MALÁ VEČIEREŇSOBOTA VEČER VEČIEREŇSOBOTA POVEČERIENEDEĽA POLNOČNICANEDEĽA UTIEREŇNEDEĽA LITURGIANEDEĽA VEČIEREŇNEDEĽA POVEČERIEPONDELOK UTIEREŇPONDELOK VEČIEREŇPONDELOK POVEČERIEUTOROK UTIEREŇUTOROK VEČIEREŇUTOROK POVEČERIESTREDA UTIEREŇSTREDA VEČIEREŇSTREDA POVEČERIEŠTVRTOK UTIEREŇŠTVRTOK VEČIEREŇŠTVRTOK POVEČERIEPIATOK UTIEREŇPIATOK VEČIEREŇPIATOK POVEČERIESOBOTA UTIEREŇ

5. HLAS

 SOBOTA MALÁ VEČIEREŇ

 

 SOBOTA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Svojím svätým krížom, Kriste, * zahanbil si zlého ducha. * Vzkriesením si otupil ostrie hriechu. * Zachránil si nás pred bránami smrti. * Preto ťa velebíme, ** jednorodený Synu Boží.
Pán, ktorý daroval vzkriesenie ľudskému rodu, * dal sa viesť ako ovca na zabitie. * Kniežatá pekiel sa ho zdesili, * brány slz sa otvorili, * lebo vstupoval Kráľ slávy, Kristus. * Spútaným ohlásil: „Ste slobodní!“ * a tým, čo sedeli v temnotách: ** „Vystúpte na svetlo!“
Aký to úžasný div! * Tvorca anjelov, ktorý z lásky k nám trpel, * vstal ako nesmrteľný. * Poďte, národy Zeme, * spoločne sa mu klaňajme. * Jeho dobrota nás zbavila nástrah ** a naučila nás uctiť Boha v Trojici.
Ó, nehasnúce Svetlo, * prinášame ti večernú poklonu. * V plnosti času ako v zrkadle svetu si v tele zažiaril. * Zostúpil si až do pekiel. * Rozptýlil si ich temnoty * a svojím vzkriesením si priniesol svetlo pohanom. ** Sláva tebe, Kriste, darca svetla.
Oslavujeme Krista, pôvodcu našej spásy. * Jeho zmŕtvychvstanie zbavilo svet nástrah pekla. * Plesajú zástupy anjelov, padlý Adam vstáva, ** lebo pokušiteľ bol zbavený moci.
Nespravodlivá veľrada poučila strážcov: * Zatajte Kristovo zmŕtvychvstanie, * vezmite peniaze a hovorte: * Keď sme my spali, mŕtveho ukradli z hrobu. * Kto videl a kto kedy počul, * žeby mŕtveho ukradli? * A ešte pomazaného a nahého, * lebo v hrobe ostali jeho plachty. * Neklamte, Židia, * ale naučte sa slová prorokov a pochopte, ** že toto je skutočne všemohúci Vykupiteľ sveta.
Pane, Spasiteľu náš, * ty si peklo vyplienil a smrť si zničil, * svojím úctyhodným krížom si svet osvietil, ** zmiluj sa nad nami.

Sláva: zo služby svätých
I teraz: K
edysi do Červeného mora * bola nakreslená podoba nepoškvrnenej Nevesty. * Tam Mojžiš rozdelil more, * tu zas Gabriel zvestoval zázrak. * Vtedy Izrael prešiel suchou nohou hlbiny mora, * teraz Panna rodí Krista bez muža. * Keď prešiel Izrael, more sa stalo neprechodné, * tak aj Nepoškvrnená po pôrode Emanuela zostala neporušená. * Bože, ktorý si a stále si bol, * zjavil si sa ako človek, ** zmiluj sa nad nami.

Veršové slohy

Kriste, velebíme ťa oslavnými piesňami, * lebo si neopustil nebo a prijal telo. * Vo svojej láske k nám si vystúpil na kríž * a smrti si sa podrobil. * Rozbil si brány pekla a po troch dňoch si vstal z mŕtvych. ** Spasil si naše duše.
Z tvojho prebodnutého boku, Darca života, * vytryskli pramene spásy a milosrdenstva. * Sám si prijal smrť a nám daroval život. * Zostúpil si do hrobu, aby si nás vyslobodil. * Ako Boh spolu so sebou aj nás si vzkriesil. * Preto ťa velebíme: ** Sláva tebe, Pane.
Podivné je tvoje ukrižovanie a zostúpenie do pekiel, Dobrotivý, * lebo si ho vyplienil a odvekých väzňov si so sebou slávne vzkriesil, lebo si Boh. * Otvoril si raj, aby sme tam mohli vojsť. * Preto aj nám, ktorí oslavujeme tvoje vzkriesenie na tretí deň, * daruj očistenie hriechov, * urob nás obyvateľmi raja, ** lebo ty jediný si milosrdný.
Z lásky k nám si podrobil mukám svoje telo * a po troch dňoch si hrob opustil. * Uzdrav naše bolesti a odpusť ťažké hriechy. ** Spas nás vo svojej dobrote.
Sláva: I teraz: Najčistejšia Panna, * ty si chrám Boží i brána, * ty si trón i kráľovský palác. * Skrze teba zjavil sa náš Spasiteľ Kristus. * Vystúpil z hrobu ako Slnko pravdy, * aby všetkých osvietil, * čo prebývali v moci temnôt. * Priniesol svetlo tým, ktorých stvoril na svoj obraz. * Preto, Matka, všetkými oslavovaná, * modli sa k nemu s dôverou, ** aby spasil naše duše.

Tropáre

Tropár, 5. hlas: Veriaci, oslavujme Slovo, * večné ako Otec i Svätý Duch, * lebo pre nás sa zrodilo z Márie Panny. * Ospevujme ho a klaňajme sa mu. * Veď v tele vystúpilo na Kríž. * Pretrpelo hrôzy smrti a vzkriesilo zosnulých ** svojím slávnym zmŕtvychvstaním.

 SOBOTA POVEČERIE

 

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 NEDEĽA UTIEREŇ

 

 NEDEĽA LITURGIA

 

 NEDEĽA VEČIEREŇ

Na „Pane, ja volám“:

Podoben: Rádujsja póstnikomPlačem a horké slzy roním, * keď myslím na prísny súd. * Ó, ja nešťastník! * Ako ospravedlním svoje skutky? * Tak málo dobrého som urobil! * Preto sa vrúcne modlím: * Odpusť mi, Pane, prv, než príde koniec života, * než ma smrť skosí, * ešte pred spravodlivým súdom a večným ohňom, kde červ zožiera, * kde tma a škripot zubov desí hriešnikov. ** Ach, Kriste, zmiluj sa nado mnou.
Beda mi nešťastnému. * Nedbal som na tvoj Zákon a na rady Písma. * Pohŕdal som tvojím prikázaním. * Bože môj, Tvorca môj, ako uniknem večným mukám? * Ešte pred smrťou mi odpusť. * Daruj mi potoky kajúcich slz * a milosť úprimného pokánia. * Ďaleko odo mňa zažeň pokušiteľa, * čo sa ma usiluje strhnúť do večnej priepasti. * Preto ťa vrúcne prosím: ** Neodním odo mňa svoju všemohúcu ruku.
Aký som len nerozumný! * Prečo som sa od teba vzdialil? * Prečo som otročil hriechu? * Už mi treba očakávať odchod z tohto sveta * a prekonať trápenia s ním spojené. * Daruj mi, Pane, slzy ľútosti * a odpustenie nespočetných hriechov. * Pokorne ťa o to prosím, ** lebo ty preukazuješ svetu milosrdenstvo.

Veršové slohy

Pane, neprestávam páchať hriechy * a zneužívať tvoju dobrotu. * Zachráň ma od pochabých skutkov ** a zmiluj sa nado mnou.
Vládca, bojím sa tvojho hnevu * a predsa neprestávam robiť zlo. * Ktože sa nebojí sudcu na súde? * Kto uráža lekára, keď hľadá zdravie? * Pane, maj zľutovanie s mojou nerozumnosťou ** a zmiluj sa nado mnou.

Len vo Veľkom pôste spolu s predchádzajúcimi: 

Pane, narodený z Panny, * prehliadni množstvo mojich prehrešení * a očisť všetky moje hriechy. * Prosím ťa, daj mi myšlienky na pokánie, * lebo ty jediný miluješ človeka ** a zmiluj sa nado mnou.
Ach, beda mi! Komu sa podobám? * Som ako neplodný figovník * a bojím sa, že budem prekliaty a vyťatý. * Ale, ty, Kriste Bože, nebeský záhradnik, * moju chladnú dušu urob plodnou, * prijmi ma ako márnotratného syna ** a zmiluj sa nado mnou.

Slávni mučeníci, * za nič ste nemali pozemské dobrá. * Nebáli ste sa pozemských múk. * Preto ste neboli sklamaní vo svojej nádeji. * Stali ste sa dedičmi nebeského kráľovstva * a teraz ste milí dobrotivému Bohu. * Vyproste pokoj svetu ** a našim dušiam velké milosti.
Sláva: I teraz: Aké úžasné, slávne a velké tajomstvo: * Ten, ktorého svet pojať nemôže, * uhostil sa v tvojom lone, Mária. * S materstvom ti daroval aj panenstvo. * Ved si porodila Boha, ktorý z teba prijal telo. * K nemu volajme, jemu spievajme, * s anjelmi ho oslavujme: * Svätý si, Kriste, Bože, pre nás vtelený. ** Večná sláva tebe.

 NEDEĽA POVEČERIE

 

 PONDELOK UTIEREŇ

 

 PONDELOK VEČIEREŇ

 

 PONDELOK POVEČERIE

 

 UTOROK UTIEREŇ

 

 UTOROK VEČIEREŇ

 

 UTOROK POVEČERIE

 

 STREDA UTIEREŇ

 

 STREDA VEČIEREŇ

 

 STREDA POVEČERIE

 

 ŠTVRTOK UTIEREŇ

 

 ŠTVRTOK VEČIEREŇ

 

 ŠTVRTOK POVEČERIE

 

 PIATOK UTIEREŇ

 

 PIATOK VEČIEREŇ

 

 PIATOK POVEČERIE

 

 SOBOTA UTIEREŇ