Menu

A A A  | ☾ 

Origenes – List Gregorovi Thaumaturgovi

O tom, kedy a pre koho môže slúžiť štúdium filozofie, aby bolo v službe odkrývania Svätých Písem, spolu s osobnou výzvou.

1. Povzbudenie Gregora, aby používal poznatky pohanov v službe štúdia Písma
Všetky pozdravy k Tebe v Bohu, najviac excelentný a vážený syn Gregor, od Origena. Prirodzená duševná bystrosť správne použitá slúži, ako dobre vieš, k výsledku práce, ktorý prinesie jeho majiteľa tak ďaleko, ako dokáže, ak sa takto môžem vyjadriť, a teda k zavŕšeniu umenia, ktoré sám túži vykonávať. Tvoje prirodzené schopnosti boli dostatočné, aby si bol aj rímskym právnikom, ako aj gréckym filozofom, a to ako žiak tých najznámejších škôl. Ale moja túžba bola, aby si zameral všetku silu tvojej inteligencie na kresťanstvo ako Tvoj cieľ a to tým najefektívnejším spôsobom prinášajúcim výsledky. A želal som si, aby si si so sebou rovnako vzal aj tie časti filozofie Grékov, ktoré sú prospešné svojím spôsobom a slúžia ako všeobecné a prípravné štúdia ku kresťanstvu, ako aj poznatky z geometrie a astronómie, ktoré by Ti pomohli vykladať Sväté Písmo. Deti filozofov rozprávajú o geometrii a hudbe, o gramatike a rétorike a astronómii ako o slúžkach filozofie, a rovnako môžme aj my považovať filozofiu za samotnú slúžku kresťanstva.

2. Tento proces je typologicky vyjadrený v príbehu skazy Egypťanov
Môžme to prirovnať k obrazu v Božích nariadeniach daných deťom Izraela, o ktorých čítame v knihe Exodus. Je im nariadené, aby získali od svojich susedov a tých, ktorí prebývajú v ich stanoch, nádoby zo striebra a zlata a rúcha, aby takto priviedli skazu na Egypťanov a získali materiál na vytvorenie vecí, o ktorých bolo povedané, že budú slúžiť pre Boží kult. Lebo z vecí, o ktoré boli obratí Egypťania deťmi Izraela, bol vytvorený stánok Svätyne Svätých, archa s jej vrchom a cherubínmi, ako aj zľutovnica (hebr. kapporeth, gr. hilasterion) a zlatá nádoba, kde bola uložená manna – anjelský chlieb. Tie boli zrejme vytvorené z toho najkvalitnejšieho egyptského zlata, a z menej kvalitného boli vytvorené zlaté sviece a ich lampy, ktoré stali v blízkosti vnútornej opony, a zlatý stôl, na ktorom boli uložené predkladané chleby, a medzi nimi bol zlatý oltár s kadidlom. A zo zlata tretej a štvrtej kvality boli vytvorené posvätné nádoby. A rovnako z egyptského striebra boli utvorené iné veci, pretože počas svojho pobytu v Egypte získali izraelské deti výhodu zásob veľkého množstva drahých materiálov, ktoré boli použité pre službu Bohu. A z egyptských rúch boli vytvorené všetky potreby, ktoré Písmo nazýva vyšívanou prácou, ktorú krajčíri vyšívali s Božou múdrosťou, zodpovedajúce odevy pre zodpodajúce účely, aby vytvorili opony pre vnútorné a vonkajšie nádvorie. Tento list nie je vhodnou príležitosťou, aby sme vyčerpali túto tému alebo preukázali mnohé spôsoby, ktorými deti Izraela zúžitkovali všetko, čo získali od Egypťanov. Neboli to Egypťania, ktorí dali týmto veciam správne použitie, no napriek tomu vďaka Božej múdrosti Hebreji tieto veci použili správne pre službu kultu. Sväté Písmo vie, že bolo zlým pre deti Izraela zostupovať do Egypta a veľká pravda sa v tom skrýva. Lebo je zlé, aby prebývali s Egypťanmi, teda inak povedané – so svetským učením, po všetkom, ako boli uvedení do Božieho Zákona a do izraelského spôsobu bohoslužby. Veď aj Heder Edomita (1 Krn 8, 15) tak dlho, ako prebýval v izraelskej krajine a nezakúsil chuť egyptského chleba, nekláňal sa sochám. Ale keď utiekol pred múdrym Šalamúnom dole do Egypta, ako niekto, kto utiekol aj pred Božou múdrosťou, zoznámil sa s faraónom a oženiac sa so sestrou jeho manželky, splodil syna, ktorého vychovali medzi faraonovými synmi. Lebo keď sa už nevrátil do izraelskej krajiny, navrátil do jej stredu rozdelenie medzi Božím ľudom, znova prevolávajúc pred zlatým býkom: „Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa vyviedol z egyptskej krajiny.“ (Ex 32, 8) Z vlastnej skúsenosti Ti hovorím, že iba zopár si vzalo užitočné od Egypťanov a vrátili si späť, aby to použili pre službu Bohu. No veľa iných sa stalo spolubratmi Hedera Edomitu. Myslím na tých, ktorí nájduc troška dobrých útržkov v gréckom učení, prišli späť s heretickými myšlienkami a takto vytvorili v Beteli zlatých býkov, čo mal byť podľa interpretácie Boží dom. To podľa mňa znamená, že títo ľudia si vytvorili vlastné obrazy v Písme, v ktorom prebýva Božie Slovo a ktoré sa tropologicky nazývajú Betelom. Iný obraz vytvorený podľa seba je v Danovi, ktorý hraničí s krajinou pohanov, ako zaznamenáva kniha Jozueho, syna Nunovho. A preto niektoré tieto obrazy, hraničiace v krajinou pohanou, sú prítomné vďaka spolubratom Hedera, ktorý to vyhútal.

3. Osobná výzva
A preto syn môj, študuj najprv božské Písma. Hovorím: študuj ich. Lebo je nutné, aby sme hlboko čítali Božie Písma, aby sme o nich nehovorili rýchlejšie ako premýšľali. A keď budeš čítavať tieto božské diela s vierou a bohumilým úmyslom, klop na dvere toho, ktorý je v nich ukrytý, aby Ti otvoril svoje brány, ako hovorí Pán: „Tomu vrátnik otvára.“ (Jn 10, 3) A keď budeš čítať božské čítanie (divino lectia), hľadaj tam s nezlomnou vierou v Boha skryté zmysly, ktoré sú prítomne vo väčšine božských Písem. A nebuď znepokojený klopaním a hľadaním, lebo najdôležitejšia pre poznávanie Božích vecí je modlitba a Spasiteľ nás povzbudzuje nielen slovami: „Klopte a otvoria vám,“ a „hľadajte a nájdete“, ale rovnako aj „proste a dostanete“. (Mt 7, 7)
Toľko som sa odvážil napísať na základe mojej otcovskej lásky k Tebe. Či som sa odvážil pridobre alebo nie, to vie Boh a Jeho Kristus, a ten, ktorý ma spolúčasť na Božom a Kristovom Duchu. Maj účasť s nimi, aby vzrástalo Tvoje podiel, aby si mohol povedať nielen: „veď sme sa stali účastníkmi Krista,“ (Hebr 3, 14) ale aj „stali sme sa spoluúčastníkmi Boha.“ (2 Pt 1, 4)


Poznámka k okolnostiam listu: Tento list Gregorovi, neskoršiemu cézarejskému biskupi a nazyvanému Thaumaturgos, bol zachovaný vo Filokalii, zbierke výňatkou z Origenových prác zostavených Gregorom Nysským a Bazilom Veľkým. Bol napísaný okolo roku 235, keď Origen ušiel pred prenasledovaním Maximina Thraxa do Kapadócie a Gregor, ktorý bol predtým niekoľko rokov jeho žiadom, súdiac aj podľa tohto listu, ušiel do Egypta. Gregor Thamaturgos neskôr v roku 239 vo svojom diele „Chválospev na Origena“ preukázal, že Gregor učiteľovú dôveru nesklamal.

PG XI., str. 87 – 92.
Pracovný preklad: o. Lukáš Mitro.
Neprešlo jazykovou úpravou. Pracovný preklad.