Menu

A A A  | ☾ 

13. KATIZMA

1. KATIZMA2. KATIZMA3. KATIZMA4. KATIZMA5. KATIZMA6. KATIZMA7. KATIZMA8. KATIZMA9. KATIZMA10. KATIZMA11. KATIZMA12. KATIZMA13. KATIZMA14. KATIZMA15. KATIZMA16. KATIZMA17. KATIZMA18. KATIZMA19. KATIZMA20. KATIZMA

 ŽALMY 91-100

Žalm 91

Dobre je oslavovať Pána * a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; ‑ za rána zvestovať tvoju dobrotu * a tvoju vernosť celú noc ‑ na desaťstrunovej harfe a na lutne, * spevom a citarou. ‑ Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou * a plesám nad dielami tvojich rúk. ‑ Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, * a aké hlboké tvoje myšlienky! ‑ Nerozumný človek to nevie * a blázon to nechápe. ‑ Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, * večná záhuba ich predsa neminie; ‑ no ty, Pane, * si najvyšší naveky. ‑ Veď to, Pane, tvoji protivníci, * veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci. ‑ Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, * mažeš ma žírnym olejom. ‑ Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, * moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne. ‑ Spravodlivý sťa palma zakvitne * a vyrastie sťa céder z Libanonu. ‑ Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, * v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. ‑ Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, * úrodní budú a plní sviežosti; ‑ a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý * a neprávosti v ňom niet.

Žalm 92

Pán kraľuje, velebou sa zaodel; * zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. – Tak upevnil zemekruh, * že sa nezachveje. – Pevný je tvoj trón oddávna, * ty si od vekov. – Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, * pozdvihujú rieky svoj hukot. – Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje * mocnejší je Pán na výsostiach. – Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; * tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.

Žalm 93

Bože odplaty, Pane, * Bože odplaty, zjav sa. ‑ Povstaň, ty, ktorý súdiš zem, * odplať pyšným, čo si zaslúžili. ‑ Dokedy ešte hriešnici, Pane, * dokedy ešte budú hriešnici jasať? ‑ Dokedy budú rečniť a opovážlivo hovoriť * a chvastať sa tí, čo páchajú zločiny? ‑ Pane, šliapu po tvojom ľude * a tvoje dedičstvo týrajú. ‑ Vraždia vdovy a cudzincov * a zabíjajú siroty. ‑ A hovoria si: “Pán to nevidí, * nevie o tom Boh Jakubov.” ‑ Pochopte to, vy, nerozumní v národe, * kedy to porozumiete, hlupáci? ‑ Že by ten, čo vsadil ucho, nepočul, * alebo ten, čo oko stvoril, že by nevidel? ‑ Že by netrestal ten, čo vychováva národy, * čo učí ľud múdrosti? ‑ Pán pozná ľudské myšlienky * a vie, aké sú márne. ‑ Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš * a poúčaš o svojom zákone, ‑ aby si mu uľavil v dňoch nešťastných, * kým pre hriešnika nevykopú jamu. ‑ Lebo Pán neodvrhne svoj ľud * a neopustí svoje dedičstvo. ‑ Súd sa zasa navráti k spravodlivosti * a spravodlivosťou sa budú riadiť všetci statoční. ‑ Proti ničomníkom ktože mi pomôže * a kto sa ma zastane proti páchateľom zla? ‑ Keby mi Pán nebol pomohol, * už by som bol býval v ríši mlčania. ‑ Ledva poviem: “Noha sa mi potkýna,” * hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota. ‑ A keď sa v mojom srdci kopia starosti, * vzpružuje ma tvoja potecha. ‑ Veď či je zlučiteľný s tebou trón bezprávia, * čo vysluhuje násilie, a nie zákon? ‑ Na život spravodlivého sa vrhajú * a odsudzujú krv nevinnú. ‑ Mne sa však Pán stal pevnosťou * a skalou útočišťa môj Boh. ‑ On im odplatí za ich neprávosť * a ich vlastnou zlobou ich vyhubí. Vyhubí ich Pán, Boh náš.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 94

Poďte, plesajme v Pánovi, * oslavujme Boha, našu spásu. – Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár * a oslavujme ho žalmami. – Lebo Pán je veľký Boh * a nad všetkými bohmi veľký kráľ. – V jeho moci sú zemské hlbiny * a jemu patria aj nebotyčné štíty. – Jeho je more, veď on ho stvoril, * i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. – Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, * kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. – Lebo on je náš Boh * a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. – Čujte dnes jeho hlas: * “Nezatvrdzujte svoje srdcia. ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, – kde ma pokúšali vaši otcovia; * skúšali ma, hoci moje skutky videli. – Štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie * i povedal som: Je to ľud s blúdiacim srdcom; – tí veru moje cesty neznajú. * Preto som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja.”

Žalm 95

Spievajte Pánovi pieseň novú; * spievaj Pánovi, celá zem! ‑ Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. * Zvestujte jeho spásu deň čo deň. ‑ Zvestujte jeho slávu pohanom * a jeho zázraky všetkým národom. ‑ Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, * viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. ‑ Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, * ale Pán stvoril nebesia. ‑ Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, * moc a veleba v jeho svätyni. ‑ Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, * vzdávajte Pánovi slávu a česť, ‑ vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. * Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, ‑ klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. * Chvej sa pred ním, celá zem, ‑ hlásajte medzi pohanmi: “Pán kraľuje!” * Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy. ‑ Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; * nech more zahučí a čo ho napĺňa, ‑ nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. * I zajasajú všetky stromy lesa ‑ pred tvárou Pána , že prichádza, * že prichádza súdiť zem. ‑ Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a národy podľa svojej pravdy.

Žalm 96

Pán kraľuje, jasaj, zem; * radujte sa, všetky ostrovy. ‑ Vôkol neho oblaky a mrákavy, * spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. ‑ Predchádza ho oheň, * čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. ‑ Jeho blesky ožarujú zemekruh: * zem to vidí a chveje sa. ‑ Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, * pred Pánom celej zeme. ‑ Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia * a jeho slávu vidia všetky národy. ‑ Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené * a honosia sa svojimi sochami. ‑ Klaňajte sa mu, * všetci jeho anjeli. ‑ Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, * nad tvojimi súdmi. ‑ Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, * nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. ‑ Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, * veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika. ‑ Vychádza svetlo spravodlivému * a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. ‑ Radujte sa, spravodliví, v Pánovi * a oslavujte jeho sväté meno.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 97

Spievajte Pánovi pieseň novú, * lebo vykonal veci zázračné. ‑ Víťazstvo je dielom jeho pravice * a jeho svätého ramena. ‑ Pán oznámil svoju spásu, * pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. ‑ Rozpamätal sa na svoju dobrotu * a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. ‑ Uzreli všetky končiny zeme * spásu nášho Boha. ‑ Na chválu Božiu jasaj, celá zem; * plesajte, radujte sa a hrajte. ‑ Hrajte Pánovi na citare, * na citare a na harfe zunivej. ‑ Za hlaholu trúb a poľníc * jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. ‑ Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, * zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú. ‑ Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy, * pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. ‑ Spravodlivo bude súdiť zemekruh * a podľa práva národy.

Žalm 98

Pán kraľuje, traste sa, národy; * tróni nad cherubmi, chvej sa zem. ‑ Veľký je Pán na Sione, * a vyvýšený nad všetky národy. ‑ Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, * lebo je sväté. ‑ Mocný kráľ spravodlivosť miluje: * ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ. ‑ Velebte Pána, nášho Boha, * a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. ‑ Mojžiš a Áron, jeho kňazi, * a Samuel, ctiteľ jeho mena, ‑ vzývali Pána a on ich vypočul, * z oblačného stĺpa k nim hovoril. ‑ A zachovávali jeho svedectvo * a prikázania, ktoré im dal. ‑ Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, * Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky. ‑ Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, * lebo svätý je Pán, Boh náš.

Žalm 99

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. * S plesaním vstupujte pred jeho tvár. ‑ Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, * sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. ‑ Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; * chváľte ho a velebte jeho meno. ‑ Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky * a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

Žalm 100

Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, * zahrať ti, Pane, na harfe. – Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; * kedyže prídeš ku mne? – Chcem kráčať v nevinnosti srdca * uprostred svojej čeľade. – Nesprávne predsavzatia si nerobím, * podvodníka mám v nenávisti; ten nemá ku mne prístup. – Skazené srdce sa mi prieči, * zlomyseľníka nechcem znať. – Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím. * Kto má oko pyšné a srdce naduté, toho neznesiem. – Moje oči hľadajú verných v krajine, aby prebývali so mnou. * Kto kráča cestou poctivou, ten mi smie slúžiť. – V mojom dome nebude bývať pyšný človek * a luhár neobstojí pred mojimi očami. – Každé ráno umlčím všetkých hriešnikov v krajine * a z mesta Pánovho vyženiem všetkých, čo pášu neprávosť.

Sláva: I teraz: