Menu

A A A  | ☾ 

16. KATIZMA

1. KATIZMA2. KATIZMA3. KATIZMA4. KATIZMA5. KATIZMA6. KATIZMA7. KATIZMA8. KATIZMA9. KATIZMA10. KATIZMA11. KATIZMA12. KATIZMA13. KATIZMA14. KATIZMA15. KATIZMA16. KATIZMA17. KATIZMA18. KATIZMA19. KATIZMA20. KATIZMA

 ŽALMY 109-117

Žalm 109

Pán povedal môjmu Pánovi: “Seď po mojej pravici, * kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.” ‑ Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: * panuj uprostred svojich nepriateľov. ‑ Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v posvätnej nádhere. * Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. ‑ Pán prisahal a nebude ľutovať: * “Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.” ‑ Pán je po tvojej pravici, * v deň svojho hnevu kráľov porazí. ‑ Súdiť bude národy: nakopia sa mŕtvoly; * po šírej zemi hlavy rozdrví. ‑ Cestou sa napije z potoka * a potom hlavu zdvihne.

Žalm 110

celého srdca chcem oslavovať Pána * v zbore spravodlivých i v zhromaždení. ‑ Veľké sú diela Pánove; * nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. ‑ Nádherné a vznešené sú jeho diela, * jeho spravodlivosť platí naveky. ‑ Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; * Pán je milosrdný a milostivý. ‑ Pokrm dal tým, čo sa ho boja; * svoju zmluvu má stále na mysli. ‑ Svoje mocné skutky oznámil svojmu ľudu * a dal im dedičstvo pohanov; ‑ pravdivé a spravodlivé * sú diela jeho rúk. ‑ Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené naveky, * založené na pravde a spravodlivosti. ‑ Vykúpenie poslal svojmu ľudu, * zmluvu uzavrel naveky. ‑ Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; * bohabojnosť je počiatok múdrosti ‑ a múdro robia všetci, čo ju pestujú; * jeho chvála ostáva naveky.

Žalm 111

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána * a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. ‑ Jeho potomstvo bude mocné na zemi, * pokolenie spravodlivých bude požehnané. ‑ V jeho dome bude úspech a bohatstvo, * jeho spravodlivosť ostane naveky. ‑ Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, * milosrdný, milostivý a spravodlivý. ‑ V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, * čo svoj majetok čestne spravuje; nikdy nezakolíše. ‑ Vo večnej pamäti bude spravodlivý, * nebude sa báť zlej zvesti. ‑ Jeho srdce je pevné, * dôveruje v Pána, ‑ bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, * kým nepokorí svojich nepriateľov. ‑ Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky * a jeho moc a sláva budú stále rásť. ‑ Hriešnik to uvidí a zanevrie, * zubami bude škrípať a hynúť závisťou. ‑ Želanie hriešnikov * vyjde nazmar.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: teraz:

Žalm 112

Chváľte, služobníci Pánovi, * chváľte meno Pánovo. ‑ Nech je velebené meno Pánovo * odteraz až naveky. ‑ Od východu slnka až po západ * nech je oslávené meno Pánovo. ‑ Vyvýšený je Pán nad všetky národy * a jeho sláva nad nebesia. ‑ Kto je ako Pán, náš Boh, * čo tróni na výsostiach, ‑ a predsa dbá o všetko nepatrné * na nebi i na zemi? ‑ Z prachu dvíha chudobného * a zo smetiska povyšuje bedára ‑ a dáva mu sedieť vedľa kniežat, * vedľa kniežat svojho ľudu. ‑ Neplodnej dáva bývať v dome * ako šťastnej matke detí.

Žalm 113

Keď Izrael vyšiel z Egypta, * dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, – Judea sa stala jeho svätyňou, * Izrael jeho kráľovstvom. – More to videlo a zutekalo, * Jordán sa naspäť obrátil; – vrchy poskakovali ako barance * pahorky ako jahňatá. – Čo ti je, more, že utekáš, * a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš? – Vrchy, prečo poskakujete ako barance * a vy, pahorky, ako jahňatá? – Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, * pred tvárou Boha Jakubovho, – čo skalu mení na jazerá vôd * a kameň na pramene vôd. – Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv * pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. – Prečo majú hovoriť pohania: * “Kdeže je ten ich Boh?” – Veď náš Boh je v nebi * a stvoril všetko, čo chcel. – Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, * sú dielom ľudských rúk. – Majú ústa, ale nehovoria, * majú oči, a nevidia. – Majú uši, ale nepočujú, * majú nozdry, a nečuchajú. – Majú ruky, ale nehmatajú; maj&uacuteuacute; nohy, a nechodia, * z hrdla nevydajú hlas. – Im budú podobní ich tvorcovia * a všetci, čo v ne veria. – Dom Izraelov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita. – Dom Áronov dúfa v Pána, * on je ich pomoc a záštita. – Všetci bohabojní dúfajú v Pána, * on je ich pomoc a záštita. – Pán na nás pamätá * a žehná nás. – Požehnáva dom Izraelov, * požehnáva dom Áronov. – Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, * malých i veľkých. – Nech Pán aj vás zveľadí, * vás i vaše deti. – Nech vás požehnáva Pán, * ktorý stvoril nebo i zem. – Nebesia si Pán vyhradil pre seba, * ale zem dal synom človeka. – Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, * ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. – Lež my, živí, velebíme Pána * odteraz až naveky.

Žalm 114

Milujem Pána, lebo vypočul * môj prosebný hlas, ‑ lebo svoj sluch naklonil ku mne, * kedykoľvek som ho vzýval. ‑ Keď ma omotali povrazy smrti a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, * keď som sa ocitol v súžení a trápení, ‑ vzýval som meno Pánovo: * “Pane, zachráň môj život!” ‑ Milostivý a spravodlivý je Pán, * náš Boh sa zľutúva. ‑ Pán ochraňuje maličkých; * pomohol mi, keď som bol v biede. ‑ Znova sa, duša moja, upokoj, * lebo Pán ti dobre urobil, ‑ lebo môj život zachránil od smrti, * moje oči od sĺz a moje nohy pred pádom. ‑ Pred tvárou Pána budem kráčať * v krajine žijúcich.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: teraz:

Žalm 115

Dôveroval som, aj keď som povedal: * “Som veľmi pokorený.” ‑ V rozrušení som vyriekol: * “Všetci ľudia klamú.” ‑ Čím sa odvďačím Pánovi * za všetko, čo mi dal? ‑ Vezmem kalich spásy * a budem vzývať meno Pánovo. ‑ Pánovi splním svoje sľuby * pred všetkým jeho ľudom. ‑ V Pánových očiach má veľkú cenu * smrť jeho svätých. ‑ Pane, som tvoj sluha, * som tvoj sluha a syn tvojej služobnice. ‑ Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály tí prinesiem * a budem vzývať meno Pánovo. ‑ Splním svoje sľuby Pánovi * pred všetkým jeho ľudom ‑ v nádvoriach domu Pánovho, * uprostred teba, Jeruzalem.

Žalm 116

Chváľte Pána, všetky národy, * oslavujte ho, všetci ľudia; ‑ lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám * a pravda Pánova trvá naveky.

Žalm 117

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. ‑ Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky. ‑ Teraz nech hovorí dom Áronov: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. ‑ Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. ‑ V súžení som vzýval Pána * a Pán ma vypočul a vyslobodil. ‑ Pán je so mnou, * nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek? ‑ Pán je so mnou a pomáha mi; * nemusím si všímať svojich nepriateľov. ‑ Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na človeka. ‑ Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na mocnárov. ‑ Obkľúčili ma všetci pohania, * ale v mene Pánovom som ich porazil. ‑ Obkľúčili ma zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil. ‑ Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, * ale v mene Pánovom som ich porazil. ‑ Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, * no Pán mi pomohol. ‑ Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom. ‑ Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých: ‑ “Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.” ‑ Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove. ‑ Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas. ‑ Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. ‑ Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú. ‑ Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil. ‑ Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným. ‑ To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná. ‑ Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho. ‑ Pane, spas ma; * Pane, daj mi úspech. ‑ Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Požehnávame vás z domu Pánovho. ‑ Boh, Pán, je naším svetlom. * Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára. ‑ Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; * ty si môj Boh, velebím ťa. ‑ Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Sláva: I teraz: