Menu

A A A  | ☾ 

20. KATIZMA

1. KATIZMA2. KATIZMA3. KATIZMA4. KATIZMA5. KATIZMA6. KATIZMA7. KATIZMA8. KATIZMA9. KATIZMA10. KATIZMA11. KATIZMA12. KATIZMA13. KATIZMA14. KATIZMA15. KATIZMA16. KATIZMA17. KATIZMA18. KATIZMA19. KATIZMA20. KATIZMA

 ŽALMY 143-151

Žalm 143

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, * čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať. ‑ On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, * on je moje útočište a môj osloboditeľ, ‑ on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; * on mi podrobuje môj ľud. ‑ Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, * a syn človeka, že myslíš na neho? ‑ Preludu sa človek podobá, * jeho dni sú ako letiaci tieň. ‑ Pane, zníž nebesia a zostúp z nich; * dotkni sa vrchov a budú chrliť dym. ‑ Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov, * vypusť šípy a vydes ich. ‑ Vystri ruku z výsosti; * vytrhni ma a vysloboď z prívalov, z rúk cudzincov; ‑ ich ústa luhajú * a ich pravica je krivoprísažná. ‑ Bože, novú pieseň ti zaspievam; * zahrám ti na desaťstrunovej citare. ‑ Ty pomáhaš kráľom, * ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby. ‑ Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov. * Ich ústa luhajú, ich pravica je krivoprísažná. ‑ Naši synovia nech sú ako mládniky, * čo vyrastajú v mladistvej sile. ‑ Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné, * kresané ako kvádre chrámové. ‑ Naše sýpky nech sú plné, * nech je v nich hojnosť všetkých plodov. ‑ Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce * na našich nivách; náš statok nech je vypasený. ‑ Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva, * ani náreku na našich uliciach. ‑ Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; * blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Žalm 144

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a naveky. ‑ Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a naveky. ‑ Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať. ‑ Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. ‑ Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch. ‑ Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti. ‑ Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou. ‑ Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý. ‑ Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. ‑ Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia. ‑ Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria; ‑ nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva. ‑ Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. ‑ Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch. ‑ Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených. ‑ Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas. ‑ Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé. ‑ Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch. ‑ Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne. ‑ Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. ‑ Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov. ‑ Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 145

Chváľ, duša moja, Pána; * celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. – Nespoliehajte sa na kniežatá * ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. – Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; * v ten deň padnú ich plány. – Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, * kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. – On stvoril nebo i zem, * more a všetko, čo je v ňom. – On zachováva vernosť naveky, * utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. – Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým, * Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. – Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, * ale hatí cesty hriešnikov. – Pán bude kraľovať naveky; * tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.

Žalm 146

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, * lebo je milé hlásať jeho slávu. ‑ Pán stavia Jeruzalem * a zhromažďuje roztratených Izraelitov. ‑ Uzdravuje skľúčených srdcom * a obväzuje ich rany. ‑ On pozná počet hviezd * a každú volá po mene. ‑ Veľký je náš Pán a veľmi mocný, * jeho múdrosť je nesmierna. ‑ Tichých sa Pán ujíma, * ale hriešnikov ponižuje až po zem. ‑ Prespevujte Pánovi piesne oslavné, * na citare hrajte nášmu Bohu. ‑ On zaťahuje nebo oblakmi * a zemi pripravuje dážď. ‑ Na vrchoch dáva pučať tráve * aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku. ‑ Potravu dáva ťažnému dobytku * i mladým havranom, čo k nemu krákajú. ‑ V sile koňa nemá potechu * ani záľubu v mužovi svalnatom. ‑ Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, * a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

Žalm 147

Chváľ, Jeruzalem, Pána, * oslavuj, Sion, svojho Boha. ‑ Lebo upevnil závory tvojich brán * a požehnal tvojich synov v tebe. ‑ Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, * sýti ťa najlepšou pšenicou. ‑ Svoj rozkaz na zem zosiela, * rýchlo sa šíri jeho slovo. ‑ Sneh dáva ako vlnu, * rozsýpa srieň ako popol. ‑ Kamenec spúšťa ako omrvinky; * ktože vydrží v jeho mraze? ‑ Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; * keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia. ‑ On svoje slovo zvestuje Jakubovi, * svoje zákony a prikázania Izraelovi. ‑ Neurobil tak iným národom, * nezjavil im svoje zámery.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 148

Chváľte Pána z nebies, * chváľte ho na výsostiach. – Chváľte ho, všetci jeho anjeli; * chváľte ho, všetky nebeské mocnosti; – chváľte ho, slnko a mesiac; * chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; – chváľte ho, nebies nebesia * a všetky vody nad oblohou. – Nech chvália meno Pánovo, * lebo na jeho rozkaz boli stvorené. – Založil ich navždy a naveky; * vydal zákon, ktorý nepominie. – Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: * obludy morské a všetky hlbiny, – oheň, kamenec, sneh a dym, * víchrica, čo jeho slovo poslúcha, – vrchy a všetky pahorky, * ovocné stromy a všetky cédre, – divá zver a všetok dobytok, * plazy a okrídlené vtáctvo. – Králi zeme a všetky národy, * kniežatá a všetci zemskí sudcovia, – mládenci a panny, * starci a junáci – nech chvália meno Pánovo, * lebo iba jeho meno je vznešené. – Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia * a svojmu ľudu dáva veľkú moc. – Je chválou všetkým svojim svätým, * synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky.

Žalm 149

Spievajte Pánovi pieseň novú; * jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. – Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, * synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. – Nech oslavujú jeho meno tancom, * nech mu hrajú na bubne a na citare. – Lebo Pán miluje svoj ľud * a tichých venčí víťazstvom. – Nech svätí jasajú v sláve, * nech sa veselia na svojich lôžkach. – Oslavu Boha nech majú na perách * a v rukách meč dvojsečný, – aby sa pomstili na pohanoch * a potrestali národy, – aby ich kráľom nasadili putá * a ich veľmožom železné okovy a aby ich súdili podľa písaného práva. * všetkým jeho verným to bude na slávu

Žalm 150

Chváľte Pána v jeho svätyni, * chváľte ho na jeho vznešenej oblohe! ‑ Chváľte ho za jeho činy mohutné, * chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť! ‑ Chváľte ho zvukom poľnice, * chváľte ho harfou a citarou! ‑ Chváľte ho bubnom a tancom, * chváľte ho lýrou a flautou! ‑ Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, * chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Sláva: I teraz: