Menu

A A A  | ☾ 

5. KATIZMA

1. KATIZMA2. KATIZMA3. KATIZMA4. KATIZMA5. KATIZMA6. KATIZMA7. KATIZMA8. KATIZMA9. KATIZMA10. KATIZMA11. KATIZMA12. KATIZMA13. KATIZMA14. KATIZMA15. KATIZMA16. KATIZMA17. KATIZMA18. KATIZMA19. KATIZMA20. KATIZMA

 ŽALMY 32-36

Žalm 32

Plesajte, spravodliví, v Pánovi; * statočným sluší spievať pieseň chvály. ‑ Oslavujte Pána citarou, * hrajte mu na desaťstrunovej lutne. ‑ Spievajte mu novú pieseň, * nadšene mu hrajte a volajte na slávu. ‑ Lebo Pánovo slovo je pravdivé * a verné všetko jeho konanie. ‑ Miluje spravodlivosť a právo; * milosti Pánovej plná je zem. ‑ Pánovým slovom povstali nebesia * a dychom jeho úst všetky ich voje. ‑ Ako do vreca hromadí morské vody, * ako do nádrží zlieva oceány. ‑ Celá zem nech má bázeň pred Pánom, * pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta. ‑ Lebo on riekol a stalo sa, * on rozkázal a všetko bolo stvorené. ‑ Pán marí úmysly pohanov, * navnivoč privádza myšlienky národov. ‑ Ale Pánov úmysel trvá naveky, * myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. ‑ Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, * blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. ‑ Pán hľadí z neba * a vidí všetkých ľudí. ‑ Pozerá z miesta, kde prebýva, * na všetkých obyvateľov zeme, ‑ on, čo každému osve utvoril srdce * a chápe všetky ich skutky. ‑ Neochráni kráľa vojsko početné * ani obra jeho sila mohutná. ‑ Kôň nepomôže k víťazstvu, * nezachráni, aj keď silou oplýva. ‑ Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, * nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, ‑ aby ich zachránil pred smrťou * a v čase hladu nakŕmil. ‑ Naša duša očakáva Pána, * on je naša pomoc a ochrana. ‑ V ňom sa naše srdce raduje * a v jeho sväté meno máme dôveru. ‑ Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, * ako dúfame v teba.

Žalm 33

Pána chcem velebiť v každom čase, * moje ústa budú ho vždy chváliť. – V Pánovi sa bude chváliť moja duša; * nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. – Velebte so mnou Pána * a oslavujme jeho meno spoločne. – Hľadal som Pána a on ma vyslyšal * a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. – Na neho hľaďte a budete žiariť * a tvár vám nesčervenie hanbou. – Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal * a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. – Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných * a vyslobodí ich. – Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; * šťastný človek, čo sa utieka k nemu. – Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, * veď bohabojní núdzu nemajú. – Boháči sa nabiedia a nahladujú, * ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude. – Poďte, deti, čujte ma, * naučím vás bázni Pánovej. – Miluje niekto život * a chce požívať dobro v šťastných dňoch? – Zdržuj svoj jazyk od zlého * a svoje pery od reči úlisnej. – Unikaj pred zlom a dobre rob, * hľadaj pokoj a usiluj sa oň. – Pánove oči hľadia na spravodlivých * a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch. – Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, * a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme. – Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal * a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. – Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, * a zachraňuje zlomených na duchu. – Spravodliví majú utrpení veľa, * ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. – Všetky kosti im ochraňuje, * ani jedna sa im nezlomí. – Hriešnika zloba zahubí * a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest. – Pán vykúpi duše svojich služobníkov, * nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 34

Pane, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, * napadni tých, čo mňa napádajú. ‑ Vezmi zbroj a štít * a vstaň mi na pomoc. ‑ Zažeň sa kopijou a sekerou * proti tým, čo ma prenasledujú. ‑ Povedz mojej duši: * “Ja som tvoja spása.” ‑ Nech sa hanbia a červenajú tí, * čo mi číhajú na život; ‑ nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, * čo mi chcú zle. ‑ Nech sú ako prach pred vetrom * a nech ich ženie Pánov anjel; ‑ nech je ich cesta tmavá a klzká * a Pánov anjel nech ich prenasleduje. ‑ Lebo bez príčiny mi nastavili sieť, * bez dôvodu mi vykopali jamu. ‑ Nech ho znenazdania stihne pohroma a nech sa sám chytí do siete, ktorú nastavil, * nech sám padne do tej istej pohromy. ‑ Lež moja duša bude plesať v Pánovi * a bude sa tešiť z jeho pomoci. ‑ Všetko vo mne bude hovoriť: * “Pane, kto sa ti vyrovná? ‑ Úbožiaka zachraňuješ z rúk tých, čo sú silnejší od neho * chudáka a bedára pred lúpežníkmi.” ‑ Vystúpili kriví svedkovia * a pýtali sa na to, o čom nemám ani tušenia. ‑ Za dobré sa mi odplácali zlým; * som celkom opustený. ‑ Keď oni boli chorí, * ja som nosil rúcho kajúcne. ‑ Umŕtvoval som sa pôstom * a v srdci som sa stále modlil. ‑ Ako k priateľovi, ako k bratovi som sa správal k nim; * zármutok ma zohol, akoby som oplakával vlastnú mať. ‑ Ale keď som klesol ja, oni sa zaradovali a hneď sa zhŕkli; * zhŕkli sa proti mne a bili ma i tí, ktorých som ani nepoznal. ‑ Bez prestania ma trhali, dráždili ma, posmievali sa mi * a zubami škrípali proti mne. ‑ Pane, ako dlho sa budeš na to dívať? * Zachráň ma pred ich zlobou a pred levmi život môj. ‑ Budem ťa oslavovať vo veľkom zhromaždení * a chváliť uprostred zástupov. ‑ Nech sa netešia nado mnou falošní nepriatelia, * čo ma nenávidia bez príčiny a prebodávajú očami. ‑ Lebo nehovoria, čo je na pokoj, * ale vymýšľajú úklady proti tichým zeme. ‑ Naširoko rozďavujú ústa proti mne, * hovoria: “Dobre, dobre, na vlastné oči vidíme.” ‑ Pane, ty to vidíš, nuž nemlč; * Pane, nevzďaľuj sa odo mňa. ‑ Prebuď sa, vstaň a zachráň ma, * Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu. ‑ Pane, Bože môj, súď ma podľa svojej spravodlivosti, * nech sa netešia nado mnou. ‑ Nech si v srdci nehovoria: * “Dobre, ako sme si želali.” ‑ A nech nehovoria: * “Zhltli sme ho.” ‑ Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna, * čo sa tešia z môjho nešťastia, ‑ nech hanba a potupa zaodeje tých, * čo sa povyšujú nado mňa. ‑ Nech sa tešia a radujú tí, * čo aj mne žičia spravodlivosť, ‑ a nech stále hovoria: “Nech je zvelebený Pán, * čo svojho sluhu obdarúva pokojom.” ‑ Vtedy môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti * a bude ťa oslavovať deň čo deň.

Žalm 35

Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; * pred jeho očami nieto bázne Božej. ‑ Sám sebe lichotí do vlastných očí, * aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu. ‑ Slová jeho úst sú neprávosť a klam; * prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre. ‑ Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, * dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti. ‑ Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia * a tvoja vernosť až k oblakom. ‑ Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: * ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš. ‑ Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! * Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel. ‑ Opájajú sa blahobytom tvojho domu * a pijú z potoka tvojich rozkoší. ‑ Veď u teba je zdroj života * a v tvojom svetle uvidíme svetlo. ‑ Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, * a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. ‑ Nech ma nezasiahne noha pyšného, * nech mnou nepohne ruka hriešnika. ‑ Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, * zrútili sa a viac nevstanú.

Sláva: I teraz:
Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (3x)
Pane, zmiluj sa. (3x)
Sláva: I teraz:

Žalm 36

Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi * a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť. ‑ Veď oni uschnú rýchlo ako tráva * a zvädnú ako zelená bylina. ‑ Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob * a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. ‑ Hľadaj radosť v Pánovi * a dá ti, za čím túži tvoje srdce. ‑ Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, * on sa už postará. ‑ Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo * a tvoje právo ako poludňajší jas. ‑ Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; * nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, a s človekom, čo strojí úklady. ‑ Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, * nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. ‑ Všetci ničomníci budú zničení, * lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. ‑ Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; * budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. ‑ Tichí však zdedia zem * a budú žiť v šťastí a pokoji. ‑ Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému * a škrípe proti nemu zubami. ‑ Ale Pán sa mu smeje, * lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. ‑ Hriešnici tasia meč * a napínajú luk, ‑ chcú zraziť bedára i chudáka * a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. ‑ Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca * a ten luk sa im doláme. ‑ Lepšie to málo, čo má spravodlivý, * než veľké bohatstvá hriešnikov. ‑ Veď ramená hriešnikov budú polámané, * no spravodlivých posilňuje Pán. ‑ O život bezúhonných sa stará Pán * a ich dedičstvo trvá naveky. ‑ V nešťastí zahanbení nebudú * a v čase hladu budú nasýtení. ‑ Ale hriešnici, tí zahynú, nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk * a stratia sa ako dym. ‑ Hriešnik si požičiava, a nevracia, * lež spravodlivý má súcit a rozdáva. ‑ Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme * a tí, ktorým zlorečí, zahynú. ‑ Pán upevňuje kroky človeka * a sprevádza ho na ceste. ‑ Ak padne, neostane ležať, * veď Pán ho drží za ruku. ‑ Bol som mladík, teraz som starec, * a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. ‑ Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, * na jeho potomstve požehnanie spočinie. ‑ Vyhýbaj zlu a dobre rob * a budeš mať domov naveky. ‑ Lebo Pán miluje spravodlivosť * a neopúšťa svojich svätých. ‑ Nespravodlivci navždy vyhynú * a pokolenie bezbožných bude zničené. ‑ Lež spravodliví zdedia zem * budú ju obývať na veky vekov. ‑ Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť * a jeho jazyk hovorí, čo je správne. ‑ V jeho srdci je zákon Boží * a jeho kroky nezakolíšu. ‑ Hriešnik striehne na spravodlivého * a usiluje sa ho usmrtiť; ‑ lenže Pán mu ho v rukách nenechá, * nedá ho odsúdiť, keď bude súdený. ‑ Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj; * on ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov. ‑ Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval * a vypínal sťa céder košatý; ‑ no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, * aj som ho hľadal, ale nenašiel. ‑ Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, * lebo budúcnosť patrí pokojamilovným. ‑ Ale nespravodlivci všetci vyhynú * a potomstvo bezbožných bude vyhubené. ‑ Spása spravodlivých prichádza od Pána, * on je ich ochrancom v čase súženia. ‑ Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, * lebo sa spoliehajú na neho.

Sláva: I teraz: